Wtorek, 28 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław, Luba


Prawo Lokalne:

Oświata

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/576/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/575/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 r.

2021-07-27
UCHWAŁA NR XLVIII/574/2021 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2021 r.

2020-11-24
UCHWAŁA NR XXXVII/401/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Nowy Sącz a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie

2020-09-22
UCHWAŁA NR XXXIV/377/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/339/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/340/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/338/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2020/2021

2020-07-07
UCHWAŁA NR XXXI/341/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/313/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nowym Sączu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Rejtana 18

2020-05-26
UCHWAŁA NR XXX/314/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowego Sącza

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/276/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 w Miejskie Przedszkole nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/275/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2019/2020

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/277/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 w Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2020-02-11
UCHWAŁA NR XXVII/278/2020 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 w Miejskie Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 oraz utworzenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26

2019-12-20
UCHWAŁA NR XXVI/244/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat [...]

2019-11-19
UCHWAŁA NR XXIII/232/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/200/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowego Sącza działających w zakresie oświaty oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/201/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów [...]

2019-09-10
UCHWAŁA NR XIX/199/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1, w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/142/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert

2019-05-28
UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

2019-02-26
UCHWAŁA NR IX/80/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2019-01-29
UCHWAŁA NR VII/55/2019 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

2018-11-06
UCHWAŁA NR LXI/666/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, ul. S. Morawskiego 2

2018-10-16
UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli [...]

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/566/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz [...]

2018-03-20
UCHWAŁA NR LIII/567/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

2018-02-27
UCHWAŁA NR LII/553/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/526/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2018-01-23
UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2017-12-28
UCHWAŁA NR L/522/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek, funkcjonujących na terenie Miasta Nowego Sącza, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/508/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru włączenia Miejskiego Przedszkola nr 18 w Nowym Sączu do Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu

2017-12-12
UCHWAŁA NR XLIX/509/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/468/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/453/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/463/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Szkołę Policealną nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/462/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Szkołę Policealną nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/461/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/460/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/459/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/458/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/457/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Zenona Adama Remiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 im. Zenona Adama Remiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/456/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w trzyletnią Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 4 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/455/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/454/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/452/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/451/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/450/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/449/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/448/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/447/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/446/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/445/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/444/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/443/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/442/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/441/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/440/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/439/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/438/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-05-23
UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/378/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2017-03-21
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2017-02-07
UCHWAŁA NR XXXVI/358/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-02-07
UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Nowego Sącza, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/354/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, mających siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/356/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz

2017-01-24
UCHWAŁA NR XXXV/355/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37

2016-12-06
UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/282/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/275/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

2016-04-19
UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/229/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32

2016-02-23
Uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., określającej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-01-19
Uchwała Nr XX/217/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu

2015-12-15
Uchwała Nr XVIII/201/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-11-17
Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-09-15
Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów [...]

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2015-06-23
Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-03-17
Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu.

2015-02-24
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/28/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-12-16
Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zawierania porozumień dotyczących finansowania wydatków przez gminy i powiaty, z terenu których dzieci uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/690/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Nowego Sącza.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/689/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/688/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-10-21
Uchwała Nr LXXII/687/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004 r., w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2014-07-21
Uchwała Nr LXIX/655/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r., w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-06-24
Uchwała Nr LXVII/640/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-04-22
Uchwała Nr LXV/622/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw [...]

2014-03-18
Uchwała Nr LXIV/610/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/593/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 2.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/594/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Integracyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/602/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/601/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy IX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/600/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 10 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/599/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Gimnazjum Nr 5 im. Świętej Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/598/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jana Pawła II, w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/592/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu im. Marii Montessori, ul. Nawojowska 9.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, ul. Gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 7.

2014-02-18
Uchwała Nr LXIII/595/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Władysława Jagiełły, w Nowym Sączu, ul. Aleje Stefana Batorego 76.

2013-11-26
Uchwała Nr LVIII/545/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-10-29
Uchwała Nr LVI/540/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-09-10
Uchwała Nr LII/515/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego [...]

2013-05-28
Uchwała Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia [...]

2013-03-26
Uchwała Nr XLV/447/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59 oraz Gimnazjum nr 8 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/418/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 3 w Nowym Sączu ul. Lwowska 59 oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład tego Zespołu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/417/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2013-01-29
Uchwała Nr XLI/416/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-12-28
Uchwała Nr XL/408/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.

2012-12-17
Uchwała Nr XXXIX/399/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/330/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/315/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/316/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/317/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/318/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/319/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/320/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/321/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/322/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/323/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/324/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/325/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/326/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/327/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/328/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/329/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/331/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/332/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/333/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/334/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-07-31
Uchwała Nr XXXIII/335/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/228/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/225/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/221/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/213/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 8 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/211/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Nowym Sączu,o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/210/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 4 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/209/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Nowym Sączu.

2012-02-10
Uchwała Nr XXIII/208/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Nowym Sączu, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Nowym Sączu.

2011-11-22
Uchwała Nr XVIII/158/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia Miasta Nowego Sącza do projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania - wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” nr WND-POKL.09.01.02-12-019/11 realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji [...]

2011-06-28
Uchwała Nr XI/112/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2010-08-23
Uchwała Nr LXIX/702/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: przekazania skargi Pana Janusza Gumularza na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 roku Nr LXII/651/2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza [...]

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/688/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2010-06-22
Uchwała Nr LXVII/684/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.

2010-03-30
Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2010-01-19
Uchwała Nr LIX/615/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2009-10-20
Uchwała Nr LIII/566/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, Nr V/59/2007,Nr VIII/95/2007, Nr XVII/224/2007, Nr XXV/302/2008, Nr XLVI/510/2009 - Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów [...]

2009-05-05
Uchwała Nr XLVI/510/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, Nr V/59/2007, (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/500/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: przekazania skargi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na Uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXII/271/2008 r. (...)

2009-04-21
Uchwała Nr XLVI/504/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/421/2008 z dnia 10 listopada 2008 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu Stypendia (...)

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/494/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska (...)

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/493/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego (...)

2009-03-24
Uchwała Nr XLIV/495/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20.03.2007 w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz przedszkoli

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/470/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Zenona Adama Remiego szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Szwedzkiej 17 w Nowym Sączu

2009-02-10
Uchwała Nr XLI/469/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany imienia Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu.

2008-11-10
Uchwała Nr XXXIV/421/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów w ramach projektu "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół..

2008-10-27
Uchwała Nr XXXII/419/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendiów w ramach projektu: "Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół...

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/378/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/220/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15.02.2000 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę żłobków

2008-09-09
Uchwała Nr XXX/380/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/89/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/299/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu nr X/83/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/301/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2001 Rady Miasta ...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/302/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr LV/681/2005, V/59/2007,

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/300/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLII/503/2005 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych...

2008-04-08
Uchwała Nr XXV/298/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu nr X/78/99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 15 ...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/270/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego ...

2008-02-26
Uchwała Nr XXII/271/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych [...] - uchwała straciła moc

2008-01-15
Uchwała Nr XXI/265/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007r w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół ....

2007-11-27
Uchwała Nr XVIII/234/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza...

2007-06-12
Uchwała Nr XI/154/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej

2007-06-12
Uchwała Nr XI/153/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie: nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9

2007-06-12
Uchwała Nr XI/150/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w Nowym Sączu

2007-06-12
Uchwała Nr XI/155/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Sączu w Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

2007-03-20
Uchwała Nr VII/81/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz przedszkoli

2007-01-23
Uchwała Nr V/59/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 r. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienioną Uchwałą Nr LV/681/2005 Rady Miasta Nowego Sącza ...

2007-01-23
Uchwała Nr V/60/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr LV/681/2005 Rady Miasta Nowego Sącza ....

2006-10-17
Uchwała Nr LXXII/907/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji ...

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/805/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach projektu "Małopolski program stypendialny dla studentów, na ....

2006-06-27
Uchwała Nr LXVI/804/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach projektu "Program stypendialny dla uczniów szkół ...

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/795/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/543/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 roku.

2006-05-30
Uchwała Nr LXV/782/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: uchwałę Nr XXVII/257/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli ...

2006-04-25
Uchwała Nr LXII/747/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego .....

2006-03-03
Uchwała Nr LX/727/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: nadania numerów porządkowych poszczególnym typom szkół wchodzących w skład Zespołów Szkół oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Nowym Sączu.

2006-03-03
Uchwała Nr LX/726/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006r. w sprawie: założenia publicznego IX Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

2005-12-06
Uchwała Nr LV/681/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ...

2005-10-26
Uchwała Nr LIII/664/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2005r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Nowego Sącza.

2005-10-18
Uchwała Nr LII/643/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ...

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/609/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Nowym Sączu.

2005-07-12
Uchwała Nr XLVIII/602/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy ...

2005-05-31
Uchwała Nr XLVII/566/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/482/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/543/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/544/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ...

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/542/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/541/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/540/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-04-29
Uchwała Nr XLVI/538/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie: aktu przekształcenia ponadpodstawowej Szkoły Policealnej w ponadgimnazjalną Szkołę Policealną.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/512/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/78/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Bohaterów ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/517/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/83/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/511/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/77/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/505/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu nr X/69/99z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/516/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/82/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/510/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/74/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/504/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/68/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/515/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/81/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/509/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/73/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/503/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/514/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/80/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 17 im. "Kurierów ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/508/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/72/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/513/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/79/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/507/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/71/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego ...

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/518/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza.

2005-03-15
Uchwała Nr XLII/506/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr X/70/99 z dnia 30 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego ...

2005-02-25
Uchwała Nr XLI/482/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego .....

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/454/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/135/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie zmiany zasięgu teryrorialnego Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 9

2004-12-28
Uchwała Nr XXXVIII/453/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu

2004-11-16
Uchwała nr XXXVI/423/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na ...

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/333/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2004-05-11
Uchwała Nr XXIX/334/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2004r. w sprawie: zmiany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

2004-03-30
Uchwała Nr XXVII/312/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004r. w sprawie: zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta ...

2004-03-30
Uchwała Nr XXVII/313/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2004r. w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/292/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: utworzenia publicznego dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/294/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/295/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: Akt przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/291/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 8 w Nowym Sączu przy ul. Długosza 57.

2004-02-24
Uchwała Nr XXV/293/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: likwidacji internatu w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu.

2003-11-04
Uchwała Nr XX/224/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 04 listopada 2003r. w sprawie: zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu przy ul. I. Paderewskiego 19.

2003-06-03
Uchwała Nr XIII/135/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie: zmiany zasięgu terytorialnego Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/92/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: utworzenia publicznego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/91/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: utworzenia publicznej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/90/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu.

2003-04-15
Uchwała Nr X/89/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: założenia Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu.

2003-03-31
Uchwała Nr IX/77/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Długosza 2 w Nowym Sączu.