Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Gminnego Komisarza Spisowego - o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie miasta Nowego Sącza. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych będzie dokonany spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
 2. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 3. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, 
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty: 

 1. Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu,
  • adres email
  • oraz dokument – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ( w załączeniu)
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

 • Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 3, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” (decyduje godzina i data faktycznego wpływu do Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Załączniki:

Autor: Maria Witowska
Dodano: 2020-06-15 16:40:53