Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA
o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza

W związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowego Sącza, wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, numer 177/2018 z dnia 04 kwietnia 2018 roku, wraz ze zmianą Zarządzeniem numer 513/2019, z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

  1. wyłączenie z niej obiektów, jeżeli przestały istnieć lub/i utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym,
  2. ujęcie w niej nowych obiektów charakteryzujących się zabytkowymi wartościami historycznymi,
  • zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Sącz.

Jednocześnie informuję, iż aktualnie obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Nowego Sącza (wykaz) dostępna jest w Biuletynie Informacji Urzędu Miasta Nowego Sącza (link bezpośredni: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1448507,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-1772018vii-z-dnia-04-kwietnia-2018-r.html) oraz w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, w dniach i godzinach pracy urzędu.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z 2020 roku – pozycja 282) w gminnej ewidencji zabytków zostały ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków (link bezpośredni: http://www.wuoz.malopolska.pl/rejestrzabytkow/), wyłączenie któregokolwiek z tych obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.

Wnioski w/w sprawach można składać, wyłącznie w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, 33-300 nowy Sącz - w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku.

Wniosek podpisany przez właściciela (w przypadku współwłasności – przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości), której on dotyczy, musi zawierać:

  • imię i nazwisko  /imiona i nazwiska wszystkich współwłaścicieli/ bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem/ami/ wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres) oraz lokalizację (nr działki i obrębu) obiektu którego dotyczy,
  • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
  • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.

Wnioski, które wpłyną w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu, celem ich rozpatrzenia lub/i zaopiniowania.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
/-/
Ludomir Handzel

Treść ogłoszenia w pdf

Wniosek o włączenie obiektu nieruchomego do GEZ

Wniosek o wyłączenie obiektu nieruchomego z GEZ

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel
Dodano: 2020-05-20 11:20:08