Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Informacja dotycząca programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (Zespół Szkół Nr 2)

Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową, której dysponentem jest  Ministerstwo Obrony Narodowej, dla Zespołu Szkół Nr 2 w związku z realizacją przez jednostkę innowacyjnego programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Dofinansowanie obejmuje zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 60 350 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Wysokość dotacji wynosi 48 280 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Miasto zapewnia wkład własny w wysokości 20% całości środków przewidzianych na realizację zadania tj. kwotę 12 070 złotych (słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt złotych). Jest to kolejny etap realizacji tego zadania, ponieważ  w czerwcu 2019 r., uczniowie Szkoły w ramach realizacji powyższego programu nauczania, uczestniczyli w obozie szkoleniowym. Na to zadania Miasto również otrzymało dotację celową, której dysponentem było Ministerstwo Obrony Narodowej. Przyznana kwota dotacji celowej wynosiła 18 946,56 (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 56/100) co stanowiło 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny Miasta wynosił 4 736,64 (słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 64/100), co stanowiło 20% całości środków przewidzianych na realizację zadania. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 20 300,31 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 31/100),z czego dotacja celowa wynosiła 15 563,67 złotych (słownie: piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 67/100

Autor: Magdalena Dyrek
Dodano: 2019-12-05 14:19:33