Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik – istniejącym wylotem w km 0+750 (działka nr 296/6 obr. 110), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu obiektów zlokalizowanych na działce nr 193/8 obr. 110, przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.617.2019.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.08.2019 r. (data wpływu: 04.09.2019 r.), znak:
GO-033-1/19, Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do wód potoku Łącznik – istniejącym wylotem w km 0+750 (działka nr 296/6 obr. 110), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu obiektów zlokalizowanych na działce nr 193/8 obr. 110, przy ul. Nawojowskiej 155 w Nowym Sączu.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w  Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 730 – 1430,
a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew.35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl
 

 

Otrzymują:

  1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz
  2. PGW WP RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
  3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu
    33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
  4. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
  5. ZUZ a/a
     

Autor: Bogumił Donabidowicz
Dodano: 2019-09-06 14:06:24