Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Obwieszczenie dotyczące przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Kraków,  22 sierpnia 2019 r.

OP-II.082.3.46.2019.JSl.1

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

 1. Nawojowa PLH120035 – obszar położony na terenie województwa małopolskiego, w gminach: Kamionka Wielka, Nowy Sącz, Nawojowa, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Nawojowa;
 2. Łabowa PLH120036 - obszar położony na terenie województwa małopolskiego, w gminach: Kamionka Wielka, Łabowa, Nawojowa, z wyłączeniem gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa.

Plan zadań ochronnych sporządzany jest na okres 10 lat. Dokument ten ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Podczas procesu planistycznego organizowane będą spotkania konsultacyjne, w których udział będą mogły brać wszystkie zainteresowane osoby.

Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Nawojowa PLH120035 i Łabowa PLH120036 są opracowywane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje o szczegółach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla wyżej wymienionych obszarów Natura 2000 oraz o materiałach zgromadzonych w trakcie postępowania i możliwości zapoznania się z nimi można uzyskać:

 • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, pod adresem: ul. Mogilska 25, Kraków 31-542,
 • na stronie internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych,
 • pod numerem tel. 12 61-98-146,
 • pisząc na adres e-mail: justyna.slezak.krakow@rdos.gov.pl lub monika.bialowas.krakow@rdos.gov.pl.

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych, w formie pisemnej – na adres: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, ustnie do protokołu, lub na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do projektów planów zadań ochronnych ww. obszarów jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu lub o podanie do publicznej wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób:
 

 1. Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa;
 2. Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5;
 3. Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz;
 4. Urząd Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38;
 5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, al. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków;
 6. Nadleśnictwo Nawojowa, ul. Lipowa 1, 33-335 Nawojowa;
 7. OP-II a/a.
   

Autor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Dodano: 2019-08-28 10:28:17