Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dot. budowy stadionu Sandecji)

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.06.2019 r., uzupełniony w dniu 12.08.2019 r., Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Siedlanowskiego, adres do korespondencji: Pracownia Projektowa „ATS999”, ul. Furmana 19, 21-500 Biała Podlaska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 • lokalizowanie nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Kamienica (Kamienica Nawojowska),
 • wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Kamienica (Kamienica Nawojowska) w km 2+000, wraz z jego ubezpieczeniem,
 • odprowadzanie do wód rzeki Kamienica (Kamienica Nawojowska) w km 2+000, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z nawierzchni utwardzonej dróg dojazdowych, parkingów oraz powierzchni dachowych przebudowywanego i rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu,
 • trwałe odwodnienie wykopów budowlanych i odprowadzenie do wód rzeki Kamienica (Kamienica Nawojowska) w km 2+000, wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych. w związku z realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 41 w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu”,

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 730 – 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

z up Dyrektora
(-)
Bogumił Donabidowicz

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew. 35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

Otrzymują:

 1. Pan Tomasz Siedlanowski Pracownia Projektowa „ATS999”, ul. Furmana 19, 21-500 Biała Podlaska, pełnomocnik Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
 2. PGW WP RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz
 4. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,  ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz,
 5. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu,
  33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14;
 6. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
 7. ZUZ a/a
   

Autor: Bogumił Donabidowicz
Dodano: 2019-08-27 12:33:51