Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Pozostałe komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – studni chłonnych SCH1, SCH2 i SCH3, na działce 16/5 obr. 101 w Nowym Sączu

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.421.416.2019.BD
 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 04.07.2019 r., uzupełniony w dniu 12.08.2019 r., spółki BHB BERTSCH Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych – studni chłonnych SCH1, SCH2 i SCH3, na działce 16/5 obr. 101 w Nowym Sączu, pochodzących z nawierzchni utwardzonych i powierzchni dachowych zakładu produkcyjnego ze stolarnią i częścią socjalno-biurową.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 730 – 1430,
a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89 wew.35, e-mail: bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl

z up Dyrektora
(-)
Bogumił Donabidowicz

 

Otrzymują:

  1. BHB BERTSCH Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 33-300 Nowy Sącz
  2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urzędu Miasta Nowego Sącza/BIP;
  3. ZUZ a/a.
     

Autor: Bogumił Donabidowicz
Dodano: 2019-08-27 12:22:57