Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Załącznik do Zarządzenia nr 411/ 2009

Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2009 r.

 

Polityka Środowiskowa Miasta Nowego Sącza

 

Miasto Nowy Sącz realizując ustawowy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za stan swojego środowiska naturalnego, kieruje się troską o jego ochronę i dąży do ciągłego doskonalenia efektów środowiskowych oraz zapobiegania zanieczyszczeniom i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu wartości przyrodniczo-kulturowych.

 

Urząd Miasta jest zobowiązany do spełnienia odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz innych wymagań, które dotyczą Urzędu.

Realizacja ustawowych zadań przez Miasto wiąże się z powstawaniem aspektów środowiskowych takich jak:

 

 • wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych,
 • emisja gazów i pyłów do atmosfery,
 • gospodarowanie terenami zielonymi.
 •  

Miasto w swoich działaniach będzie koncentrować się na:

 

 • właściwej gospodarce odpadami,
 • ochronie środowiska gruntowo – wodnego,
 • redukcji emisji pyłów i gazów do atmosfery,
 • edukacji ekologicznej,
 • ochronie i kształtowaniu krajobrazu,
 • promocji technologii przyjaznych środowisku.
 •  

Polityka Środowiskowa jest udokumentowana i zgodna z Programem Ochrony Środowiska, Planem Gospodarki Odpadami, Programem Ochrony Powietrza, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz stanowi jeden z elementów wdrażanego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza Systemu Ekozarządania i Audytu (EMAS).

 

Założenia niniejszej Polityki kieruje się do wiadomości wszystkich mieszkańców, pracowników administracji samorządowej, podmiotów gospodarczych i pozostałych instytucji działających na terenie Miasta.

 

Przyjęta Polityka Środowiskowa jest znana, realizowana przez pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza i publicznie dostępna.