Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Polityka jakości Urzędu Miasta Nowego Sącza

 

Wizja Nowego Sącza 2020

 

Misją Samorządu Nowego Sącza i jego partnerów społeczno-gospodarczych jest tworzenie warunków dla jak najpełniejszej realizacji Wizji Rozwoju Miasta 2020+ z wykorzystaniem szans, jakie stwarza jego potencjał, w celu poprawy jakości życia mieszkańców i ich rodzin oraz podniesienia konkurencyjności Miasta.

Misja samorządu Nowego Sącza

Nowy Sącz — Serce Subregionu Sądeckiego, silny ośrodek rozwoju ponadlokalnego, otwarte i dostępne miasto konkurencyjnej gospodarki i edukacji, wspomagającej lokalny rynek pracy, rewitalizujące swoją spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną, rozwijające się w sposób zrównoważony i zwarty w poszanowaniu dla zasobów środowiska naturalnego, sprawnie zarządzane, oferujące sądeckim rodzinom wysoką jakość życia i wszechstronny rozwój w duchu społecznej partycypacji i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2017
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

Polityka Jakości Urzędu Miasta Nowego Sącza

Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Nowego Sącza jest realizacja zasady samorządności leżącej u podstaw profesjonalnie świadczonych i stale doskonalonych usług z zakresu administracji publicznej, zaspokajających zbiorowe i indywidualne potrzeby klientów w celu zwiększenia ich zadowolenia i umocnienia roli Urzędu jako instytucji służby publicznej.


Cel ten realizowany jest poprzez:

  1. utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001;
  2. osiąganie celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+;
  3. analizowanie potrzeb klientów i odpowiadanie na ich rosnące wymagania;
  4. zapewnienie zasobów dla osiągnięcia zgodności jakości usług z oczekiwaniami klientów;
  5. nabór wykwalifikowanego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje;
  6. terminowe, w możliwie jak najkrótszym czasie i zgodne z prawem załatwianie spraw klientów;
  7. prowadzenie pełnej i otwartej polityki informacyjnej;
  8. ciągły nadzór nad procesami i procedurami;
  9. wykorzystywanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług;
  10. stosowanie zasad etyki zawodowej.

Realizacja wyznaczonych celów jakościowych opiera się na pełnym zaangażowaniu kierownictwa oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Urząd Miasta Nowego Sącza pragnie być profesjonalną organizacją wyróżniającą się praworządnością, uczciwością i wysokimi kompetencjami, działającą na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Prezydent Miasta Nowego Sącza i pracownicy Urzędu Miasta Nowego Sącza dążą do ciągłego doskonalenia jakości usług, stałego spełniania wymagań oraz dostosowywania usług do potrzeb i oczekiwań klientów w granicach obowiązującego prawa.

 


Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak