BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

"Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej
i niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza"

 

Procedura zgłoszeń serwisowych

Zestawy komputerowe zakupione w ramach projektu pn.: "Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza" objęte są 5-letnią gwarancją liczoną od daty podpisania protokołu odbioru bez wad i usterek tj. 25.03.2015

 

Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia awarii zestawu komputerowego lub sygnału internetowego usterkę należy zgłosić pod nr telefonu:
tel. 14 62-63-134 (wew. 2), w dni robocze 08:00 do 16:00 telefonicznie po uprzedniej konsultacji z informatykiem projektu pod nr telefonu 18 41-45-096 lub email projektpoig@nowysacz.pl W pierwszej kolejności rozmowy z konsultantem SUNTAR należy podać powoli gminę z której się dzwoni oraz imię i nazwisko. Po tych czynnościach konsultant będzie sprawdzał, czy dana osoba figuruje w bazie danych miasta Nowego Sącza. Następnie należy powiadomić o problemie, dokładnie opisać co robiło się przed wystąpieniem awarii - jest to konieczne w celu szybszej diagnostyki i obsługi.

Gwarancja świadczona jest w miejscu instalacji zestawu. Usunięcie awarii to następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Wykonawca - firma SUNTAR Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. W przypadku gdy awarii nie da się usunąć na miejscu, koszty związane z transportem lub przesyłką sprzętu do i z miejsca naprawy ponosi Wykonawca. Wykonawca odbiera uszkodzony sprzęt z miejsca instalacji. Beneficjent projektu nie musi przechowywać oryginalnego opakowania oraz nie musi umieszczać uszkodzonego sprzętu w opakowaniu – za prawidłowe zabezpieczenie sprzętu na czas transportu do/z serwisu odpowiada Wykonawca.

 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w postaci braku sygnału internetowego bez względu na jego przyczynę u beneficjenta projektu w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia. Z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez beneficjenta projektu i Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem sprzętu oraz ewentualną wymianą sprzętu ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych, Urząd Miasta Nowego Sącza ma prawo do reklamacji usługi i żądania od Wykonawcy jej ponownego wykonania w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.