BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – 2 etaty

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
– 2 etaty

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie średnie lub wyższe.
 6. Posiadają co najmniej 3 letni staż pracy w przypadku legitymowania się wyłącznie wykształceniem średnim.
   

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  1. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
  2. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  4. ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
  5. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
  6. ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
  7. oraz rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych, w tym:
   1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
   2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
   3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
  8. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  9. innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami w tym aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych Microsoft Office.
 4. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, zdolność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
 5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie projektów protokołów zgłoszenia urodzeń i zgonów.
 2.  Sporządzanie projektów aktów urodzeń i zgonów.
 3. Prowadzenie i kompletowanie akt zbiorowych do sporządzonych aktów urodzeń i zgonów.
 4. Prowadzenie skorowidzów do aktów.
 5. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 6. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie wydania odpisów i zaświadczeń.
 7. Dołączanie przypisków w aktach stanu cywilnego.
 8. Przygotowywanie projektów wzmianek dodatkowych.
 9. Realizacja zadania migracji aktów stanu cywilnego do elektronicznej Bazy Usług Stanu Cywilnego.
 10. Zlecanie innym urzędom dokonania migracji aktów stanu cywilnego do elektronicznej Bazy Usług Stanu Cywilnego.
 11. Realizacja zleceń innych urzędów w sprawie migracji aktów , przesłania dokumentów, przekazania zadania.
 12. Zlecanie innym urzędom dokonania migracji aktów stanu cywilnego do elektronicznej Bazy Usług Stanu Cywilnego wraz z przypiskiem lub wzmianką.
 13. Przygotowywanie protokołów o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca, o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska, zmianie w terminie 6-ciu miesięcy od rejestracji imienia dziecka, zmianie i nadanie dziecku nazwiska.
 14. Przygotowywanie projektów zaświadczeń.
 15. Odnotowywanie w aktach stanu cywilnego przypisków.
 16. Zlecanie innym urzędom usuwania niezgodności w rejestrze PESEL.
 17. Kontrola przyjmowanych z placówek zdrowia kart urodzeń, sprawdzanie terminowości rejestracji urodzeń, wprowadzanie danych do kalendarza urodzeń.
 18. Przekazywanie danych do GUS.
 19. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z kodeksu etycznego pracowników oraz wdrożonego systemu zarządzania jakością.
 20. Realizacja zadań związanych z konserwacją aktów stanu cywilnego i przekazywaniem ich do Archiwum Narodowego.
 21. Prowadzenie spraw w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.
 22. Udział w organizacji uroczystości związanych z odznaczeniem Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.
 23. Dbanie o należytą organizację pracy na zajmowanym stanowisku i jej właściwe planowanie.
 24. Wykonywanie innych czynności związanych z pracą Urzędu Stanu Cywilnego zleconych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub w razie nieobecności Kierownika przez Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Wjazd na wózku do pomieszczeń biurowych możliwy, ale utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie o którym mowa w pkt I.5.
 • kopia dokumentu potwierdzającego staż pracy o którym mowa w pkt I.6.
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej o którym mowa w pkt II.1 – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 19 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 19 października 2020  r. nie będą rozpatrywane.Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: PRezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2020-10-09 09:58:15