BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a

nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwościgane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisówprawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tymm. in.:
  1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnymobowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych dotej ustawy dotyczących zakresu problematyki obrony cywilnej,
  2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
  3. ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym,
  4. ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz okompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jegopodległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  6. rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcjikancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji wsprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  7. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  8. innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami w tym przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych Microsoft Office.
 4. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność w wykonywaniu obowiązkówsłużbowych, zdolność radzenia sobie w trudnych i stresującychsytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
 5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Zapewnienie właściwego obiegu korespondencji w tym koordynacjaElektronicznego Obiegu Dokumentacji w zakresie Wydziału, polegającą na:
  1. przyjmowanie korespondencji Wydziałowej z dziennika podawczego oraz przekazywanie jej do wysyłki;
  2. przyjmowanie korespondencji Wydziałowej wpływającej bezpośrednio doWydziału oraz rejestrowanie jej w elektronicznym systemie obiegudokumentów;
  3. dostarczanie do innych komórek organizacyjnychkorespondencji, umów, faktur oraz innych dokumentów w celu ich wysyłki,uzgodnienia, asygnowania lub realizacji;
  4. przydzielania korespondencji pracownikom, tworzenie baz i grup klientów, tworzeniem elektronicznych teczek spraw.
 2. Przygotowywanie dokumentacji do  przekazania do archiwum zakładowego.
 3. Prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz innych przedsięwzięć, w których bierze udział Dyrektor Wydziału.
 4. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przez pracowników WydziałuRozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o ochrony danychosobowych (RODO) oraz współpraca w tym zakresie z Inspektorem OchronyDanych Osobowych (IODO).
 5. Przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (RODO) na zajmowanym stanowisku pracy.
 6. Czuwanie nad aktualizacją spisu materiałów sprzętu i urządzeń orazdowodów przyjęcia, przekazania i likwidacji składników majątkustanowiących wyposażenie Wydział.
 7. Pomoc w pracach MiejskiegoCentrum Zarządzania Kryzysowego, w tym w ramach występujących potrzebpełnienie dyżurów jako dyżurny operacyjny MCZK.
 8. Realizowaniezadań z zakresu zarządzania kryzysowego, straw obronnych i obronycywilnej w ramach zastępstw za pracowników merytorycznieodpowiedzialnych za te zagadnienia.
 9. Wprowadzenie nowych rozwiązań i aktualizacja istniejących rejestrów niezbędnych do właściwej realizacji zadań Wydziału.
 10. Tworzenie narzędzi i rozwiązań o charakterze informatycznymusprawniających pracę Wydziału, w tym elektronicznych rejestrów przywykorzystaniu pakietu biurowego Microsoft Office.
 11. Koordynowanie spraw związanych z wyposażeniem pracowników w sprzęt teleinformatyczny.
 12. Wykonywanie czynności administracyjnych dla potrzeb Dyrektora Wydziału, a także innych pracowników Wydziału.
 13. Zabezpieczenie materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
 14. Pełna dyspozycyjność w sytuacjach szczególnych związanych ze specyfiką i charakterem oraz obszarem merytorycznej odpowiedzialności Wydziału.
 15. Wykonywanie innych nie wymienionych czynności mających bezpośrednizwiązek z zakresem odpowiedzialności na zajmowanym przez pracownikastanowisku pracy, jak również innych dodatkowych czynności merytoryczniezwiązanych z zakresem działania Wydziału a zleconych przezprzełożonych.
 16. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynkuprzy Rynek 21 w Nowym Sączu na I piętrze w Miejskim Centrum ZarządzaniaKryzysowego i w terenie. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiadawindy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózkuinwalidzkim. Ciągi komunikacyjne w siedzibie Miejskiego CentrumZarządzania Kryzysowego pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim,natomiast toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wmiesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danychosobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treścizgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl wzakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dlakandydatów”
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracjipublicznej o którym mowa w pkt II.1 – w przypadku osób, które takiedoświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pododpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych wpunktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczeniaumieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca wUrzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osobyzaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentupotwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierzaskorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru nawolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1.  Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9(dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta NowegoSącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 19 października 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będąspełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 19października 2020  r. nie będą rozpatrywane.

 

Informujemy,iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest PrezydentMiasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będąprzetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane wzakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w BiuletynieInformacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji owynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępnianeinnym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśliosoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcejinformacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawnądo ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą,przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Autor: Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-10-09 09:35:31