BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza ½ etatu


Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
½ etatu

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe na kierunkach przyrodniczych lub pokrewnych, takich jak: leśnictwo, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska itp.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań z zakresu dendrologii, a w szczególności:
  • znajomość gatunków drzew i krzewów występujących w Polsce, zarówno gatunków rodzimych jak i ozdobnych,
  • praktyczna umiejętność oznaczania gatunków drzew i krzewów występujących w Polsce, także w stanie bezlistnym,
  • znajomość gatunków drzew i krzewów podlegających ochronie prawnej,
  • znajomość i rozpoznawanie w praktyce gatunków roślin inwazyjnych,
  • znajomość owadów szkodników krajowych gatunków drzew,znajomość rzadkich i chronionych gatunków owadów ksylofagicznych spotykanych na krajowych gatunkach drzew,
  • umiejętność dokonywania oceny fitosanitarnej drzew i krzewów.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.
 3. Obsługa komputera.
 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.
 5. Rzetelność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 6. Odporność na stres, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i/lub krzewów z terenu nieruchomości położonych na obszarze miasta Nowego Sącza.
 2. Dokonywanie oględzin przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.
 3. Przygotowywanie postanowień o zawieszeniu postępowania w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzew i/lub krzewów spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych.
 4. Określenie w wydawanych zezwoleniach na usunięcie drzew i/lub krzewów warunku wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew i/lub krzewów oraz naliczanie opłat za usunięcie drzew i/lub krzewów oraz ewentualne odroczenie terminu uiszczenia tych opłat.
 5. Przygotowywanie decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew i/lub krzewów oraz w sprawie naliczenia opłaty w sposób proporcjonalny do liczby drzew i powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności lub, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od właścicieli nieruchomości, dokonywanie oględzin oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych oględzin.
 7. Przygotowywanie postanowień nakładających obowiązek uzupełnienia zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
 8. Przygotowywanie decyzji wnoszących sprzeciw odnośnie zamiaru usunięcia drzew.
 9. Przygotowywanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
 10. Współpraca z regionalną dyrekcją ochrony środowiska, wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz zespołem parków krajobrazowych, w zakresie usuwania drzew i krzewów na terenie miasta Nowego Sącza.
 11. Umieszczanie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
 12. Archiwizacja dokumentacji posiadanej w ramach zakresu prowadzonych spraw.
 13. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonych.
 14. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy ul. Szwedzkiej 5 w Nowym Sączu na I piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na I piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze, I i II piętrze w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w wymiarze pół etatu.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe o którym mowa w pkt II.1 – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 20hy08r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 5 października  2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 5 października 2020  r. nie będą rozpatrywane.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2020-09-23 15:21:52