BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza


Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych Microsoft Office.
 4. Komunikatywność, cierpliwość i asertywność w obsłudze klienta.
 5. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, zdolność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
 6. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa administracyjna Wydziału:
  1. prowadzenie obiegu korespondencji,
  2. wykonywanie prac biurowych,
  3. obsługa wewnętrznej centrali telefonicznej, przyjmowanie klientów oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników Wydziału.
 2. Współpraca przy organizowanych przez Wydział spotkaniach, konferencjach, akcjach edukacyjnych oraz innych inicjatywach proekologicznych.
 3. Wystawianie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.
 4. Prowadzenie rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do wyżej wymienionego rejestru zwierząt, przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych do rejestru i wniosków o wykreślenie z rejestru.
 6. Przekazywanie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zawiadomienia o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.
 7. Koordynacja i czynny udział w archiwizowaniu dokumentacji znajdującej się w Wydziale.
 8. Prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału.
 9. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez przełożonych.
 10. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy ul. Szwedzkiej 5 w Nowym Sączu na I piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na I piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze, I i II piętrze w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej o którym mowa w pkt II.1 – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 20hy08r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 5 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 5 października 2020  r. nie będą rozpatrywane.


Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-09-23 15:03:51