BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
  1. Posiadają obywatelstwo polskie.
  2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
  5. Posiadają wykształcenie wyższe.
  6. Posiadają co najmniej 3 lata stażu pracy.
  7. Posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją zadań wskazanych w pkt III ogłoszenia.
  2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
   • rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
   • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
   • innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami w tym aktów wykonawczych do ww. ustaw.
  3. Umiejętność obsługi komputera w tym programów: Microsoft Office, AutoCad.
  4. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, zdolność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
  5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na zadaniach własnych Urzędu Miasta Nowego Sącza w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów określonych głównie przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w tym między innymi:
   1. Przeprowadzenie czynności związanych z przekazaniem placu budowy wykonawcy,
   2. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie:
    • terminów wykonania – dla całości zadania,
    • zastosowanych materiałów, ich ilości, zgodności co do jakości z wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, zgodności wykonywanych robót z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i przepisami BHP, egzekwowanie od wykonawcy inwestycji szybkiego i terminowego usuwania potwierdzonych wad, sporządzania protokołów usunięcia wad.
   3. Prowadzenie pod względem technicznym wszelkich spraw związanych z ewentualnymi sporami z Wykonawcą (wykonanie ewentualnych ekspertyz, ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych sporów, reprezentowanie Zamawiającego w sporach).
   4. Uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.
   5. Wnioskowanie o wykonanie dodatkowych/zamiennych robót budowlanych (w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją zadań).
   6. Skutecznie rozwiązywanie sporów i problemów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Kontrola i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy. Wstrzymanie budowy w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji budowy do czasu usunięcia nieprawidłowości.
   7. Wizytowanie budowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, sporządzanie protokołów z narad.
   8. Zgłaszanie projektantowi, pełniącemu nadzór autorski zastrzeżeń wykonawcy inwestycji lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie w nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
   9. Przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy inwestycji oraz innych kontrahentów, bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur i innych dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
   10. Dokonywanie czynności związanych ze sporządzeniem protokołu na okoliczność przeglądu po upływie okresu rękojmi i gwarancji na zadanie.
   11. Wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne nawet po upływie terminu umowy.
   12. Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Miasto Nowy Sącz, w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Potwierdzenie gotowości odbiorowej przez wykonawcę robót, przyjęcie dokumentacji odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej.
   13. Wsparcie w sprawach administracyjnych związanych z kontraktem budowlanym.
   14. Inspekcja naprawy wad przez Wykonawcę robót.
   15. Wystawienie certyfikatów wykonania i weryfikacji końcowych oświadczeń Wykonawcy robót.
   16. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami inwestycji.
   17. Rekomendowanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Wykonawcami.
   18. Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
   19. Wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień Miasta Nowego Sącza z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji nawet po upływnie terminu umowy.
   20. Uczestnictwo i dokonanie odbioru obiektów po okresie rękojmi, ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.
   21. Uczestnictwo i dokonanie ostatecznego odbioru obiektów po okresie gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą kontraktu.
  2. Przygotowywanie i realizacja zadań z zakresu działania Wydziału
   1. Uzyskiwanie dokumentów stanowiących niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych w zakresie wykonywanych przez Wydział, w tym:
    • projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgód wejścia w teren,
    • decyzji środowiskowych,
    • decyzji lokalizacyjnych,
    • pozwoleń wodno-prawnych,
    • pozwoleń na budowę,
    • decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania,
   2. Zgłaszanie każdorazowo rozpoczęcia procedury zadania do Biura Zamówień Publicznych celem rejestracji i ustalenia trybu, zamiaru wydatkowania środków budżetowych.
   3. Uzyskiwanie opinii Biura Zamówień Publicznych odnośnie planowanego wydatkowania.
   4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie KC zgodnie z wewnętrznym regulaminem Urzędu Miasta.
   5. Przygotowywanie umów w oparciu o KC, w pełnym zakresie.
   6. Uczestnictwo w pracach powoływanych przez Prezydenta Miasta Komisjach przetargowych, w szczególności w zakresie:
    • przygotowania części SIWZ określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
    • określenia terminu wykonania zamówienia,
    • określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
    • opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
    • weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
    • zawierania umów z wybranym wykonawcą na podstawie opracowanego wzoru umowy.
   7. Sporządzanie po uzyskiwaniu opinii Biura Zamówień Publicznych stosownych aneksów na roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
   8. Sporządzanie po uzyskiwaniu opinii Biura Zamówień Publicznych stosownych umów na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
   9. Przekazywanie kopii zawartych umów i aneksów do Biura Zamówień Publicznych.
   10. Sporządzanie na początku każdego roku budżetowego, planów dotyczących przewidywanych wydatków z podanie klasyfikacji CPV.
   11. Przedkładanie stosownie opisanych zawartych umów, aneksów oraz faktur do Wydziału Księgowego.
   12. Planowanie i realizacja zadań budżetowych oraz kontrola wydatkowania środków.
   13. Końcowe rozliczanie inwestycji w tym również w stosunku do podmiotów udzielających pomocy zewnętrznej.
   14. Współpraca w działaniach związanych z przekazywaniem prowadzonych zadań na majątek trwały.
   15. Przedkładanie do Referatu Planowania i Rozliczania Inwestycji propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział z podaniem szacunkowych kwot.
   16. Przestrzeganie postanowień wynikających z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przedkładanie do Referatu Planowania i Rozliczania Inwestycji informacji o konieczności zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   17. Nadzorowanie robót i koordynacja działań związanych z realizacją zadań.
   18. Przeprowadzanie czynności związanych odbiorami zadań.
   19. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych.
   20. Przygotowanie i dokonanie odbioru obiektów po okresie rękojmi, ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.
   21. Przygotowanie i dokonanie ostatecznego odbioru obiektów po okresie gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą kontraktu.
   22. Opracowywanie informacji w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
   23. Przygotowywanie propozycji informacji między sesjami na temat realizowanych zadań.
   24. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje Radnych.
   25. Przygotowywanie propozycji informacji dla rzecznika prasowego.
   26. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań.
   27. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz umów obejmujących zakres działania Referatu.
   28. Bieżące informowanie podmiotów i komórek podległych miastu o planowanych zamierzeniach i inwestycjach.
   29. Uzgadnianie planowanych działań z podmiotami i komórkami podległymi miastu.
   30. Opracowywanie i przedkładania danych technicznych na potrzeby sporządzanych wniosków związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
   31. Opracowywanie i uzgadnianie projektów przyszłościowych.
  3. Wykonywanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Nowy Sącz wynikających z przepisów art. 62 ustawy Prawo budowlane w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.
  4. Opracowywanie projektów dokumentacji budowlanych w zakresie inwestycji i remontów.
  5. Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych spraw w opisywanych teczkach i segregatorach zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przygotowywanie spraw do przekazania do archiwum.
  6. Obsługa eDok w zakresie prowadzonych spraw.
  7. Współpraca z Referatem Nadzoru Inwestorskiego i Referatem Planowania i Rozliczania Inwestycji w zakresie prowadzonych zadań.
  8. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Takiej możliwości nie ma na II piętrze, z uwagi na podzielony schodami ciąg komunikacyjny. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
  3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
 6. Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej ze wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”
  • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stażu pracy określonego w pkt I.6 ogłoszenia.
  • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej o którym mowa w pkt II.1 – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
  • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej ze wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).
  • Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
 7. Termin składania dokumentów:
  1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 21 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
  2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 21 września 2020  r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Artur Bochenek Zastępca Prezydenta
Dodano: 2020-09-10 13:34:26