BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza


Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.
 2. Ogólna znajomość zasad i funkcjonowania samorządu oraz przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku w tym m. in.:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami w tym aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 3. Umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych Microsoft Office.
 4. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, zdolność radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
 5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wykonania budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz ustaleniami wynikającymi z obowiązującej polityki rachunkowości.
 2. Dekretacja dokumentów i prowadzenie odrębnej księgowości w zakresie środków pomocowych.
 3. Przyjmowanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań od jednostek budżetowych.
 4. Uzgadnianie sald kart kont syntetycznych i analitycznych na koniec miesiąca, roku, oraz drukowanie kart dochodów i wydatków w okresie miesięcznym i w systemie narastającym oraz dzienników obrotów w okresie miesięcznym.
 5. Otwieranie odrębnych rachunków bankowych pod wydzielone zadania, w tym np.: zadania realizowane ze środków pomocowych unijnych.
 6. Kompletowanie planów finansowych opracowanych przez wydziały urzędu miasta oraz ich kontrola pod względem zgodności z Uchwałą Budżetową.
 7. Weryfikacja prawidłowości rozliczenia dotacji celowych otrzymanych przez miasto.
 8. Udział w opracowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz opracowaniu projektu budżetu miasta w zakresie wskazanym przez Dyrektora Wydziału.
 9. Opracowanie Zarządzeń Prezydenta w sprawie przeniesień w planie wydatków i dochodów budżetu wraz ze zmianami w planach finansowych urzędu i jednostek.
 10. Bieżąca aktualizacja planu budżetu miasta — wprowadzanie zmian do programu finansowo - księgowego, w podziale na zadania gminne i powiatowe oraz własne i zlecone.
 11. Uzgadnianie planu dochodów i wydatków budżetu z jednostkami i wydziałami.
 12. Zapewnienie zgodności załatwiania spraw z przepisami prawa, interesem Miasta i wskazaniami przełożonego.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, a związanych z pracą.
 14. Stosowanie w praktyce zasad wynikających z Kodeksu Etycznego Pracowników.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 wNowym Sączu na I piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Takiej możliwości nie ma na II piętrze, z uwagi na podzielony schodami ciąg komunikacyjny. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii,
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej o którym mowa w pkt II.1 – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 14 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 14 września 2020  r. nie będą rozpatrywane.Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2020-09-03 13:33:13