Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe, preferowane : administracyjne, prawnicze.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w samorządzie gminy lub powiatu.
 2. Ogólna znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu i przepisów prawnych w tym m. in.:
  • znajomość Statutu Miasta Nowego Sącza,
  • znajomość struktury i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Nowego Sącza,
  • znajomość ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • znajomość ustawy Kodeks Cywilny w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • znajomość ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku,
  • znajomość przepisów prawa miejscowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku.
 3. Obsługa komputera - w tym, w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.
 4. Rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, umiejętność planowania i organizacji pracy
 5. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kwalifikowanie, we współpracy ze Społeczną Komisją Mieszkaniową, gospodarstw domowych o niskich dochodach i niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez w szczególności:
  • przyjmowanie i wstępną kwalifikacje wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza,
  • weryfikację wniosków o wynajem lokalu, zgodnie z kryteriami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa,
  • w razie potrzeby dokonywanie, wraz z przedstawicielami Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wizji lokalnych w celu oceny warunków socjalno  - mieszkaniowych wnioskodawców i sprawdzenia zgodności danych opisanych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • ocenę wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy,
  • sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu,
  • przygotowywanie materiałów umożliwiających Społecznej Komisji Mieszkaniowej rozpatrywanie odwołań dotyczących nie umieszczenia wnioskodawcy w projektach list punktacyjnych do  najmu lokalu,
  • sporządzanie, we Współpracy z Komisją Mieszkaniową, ostatecznych list punktacyjnych osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu,
  • wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.
 2. Przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia corocznej weryfikacji wniosków przyjętych do realizacji.
 3. Organizacja i obsługa biurowa Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 4. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej ze złożonymi wnioskami, udzielanie odpowiedzi na pisma.
 5. Gospodarowanie, we współpracy z właściwymi wydziałami i zarządcami nieruchomości, publicznym zasobem mieszkaniowym zarządzanym przez Referat Lokalowy, w tym w szczególności prowadzenie korespondencji i załatwianie bieżących spraw, rozwiązywanie i nawiązywanie stosunków najmu lokali, w przypadkach i w sposób określony we właściwych przepisach prawa, nadzór nad protokolarnym wydawaniem i przejmowaniem lokali mieszkalnych, koordynowanie robót remontowych itp..
 6. Prowadzenie rejestrów:
  • alfabetycznego rejestru złożonych wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta oraz rejestru wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym,
  • rejestru wydanych skierowań do najmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu miasta,
  • odzysków i pozyskanych lokali mieszkalnych,
 7. Prowadzenie ewidencji publicznych zasobów mieszkaniowych w tym mieszkaniowego zasobu miasta.
 8. Sporządzanie sprawozdań  współpraca przy opracowywaniu aktów prawnych w zakresie objętym działaniem Referatu Lokalowego.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących pobierania i zwrotu kaucji zabezpieczających należności wynajmującego z tytułu najmu lokali mieszkalnych, w tym między innymi:
  • prowadzenie ewidencji kaucji naliczonych, wpłaconych i wypłaconych,
  • szacowanie wielkości środków niezbędnych na zwroty kaucji z uwzględnieniem ich waloryzacji, w celu ich zabezpieczenia w budżecie miasta,
  • zawieranie ugód o wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.
 10. Gromadzenie danych, analiza i publikacja informacji o średnich stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 3 w Nowym Sączu na I piętrze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, budynek nie jest wyposażony w schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na I piętro. Ciągi komunikacyjne na I piętrze w budynku nie pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 10 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

 

Autor: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Artur Bochenek Przygotował: Piotr Somczyński
Dodano: 2019-05-30 14:27:20