Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza ½ etatu

 

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza ½ etatu

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe w zakresie architektury i urbanistyki.
 6. Posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i obsługi procesów inwestycji i  remontów.
 3. Znajomość następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych;
  • ogólna znajomość przepisów Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku.
 4. Obsługa komputera.
 5. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów dokumentacji budowlanych w specjalności architektonicznej w zakresie inwestycji i remontów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w tym zakresie.
 2. Uzyskiwanie i kompletowanie dokumentów stanowiących niezbędne elementy pozwalające na realizację zadań budżetowych w zakresie wykonywanych przez Wydział, w tym:
  • projektów wraz z uzgodnieniami w tym zgód wejścia w teren,
  • decyzji środowiskowych,
  • decyzji lokalizacyjnych,
  • pozwoleń wodno-prawnych,
  • pozwoleń na budowę,
  • decyzji dopuszczających zrealizowane obiekty do użytkowania.
 3. Nadzorowanie robót i koordynacja działań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.
 4. Przeprowadzanie czynności związanych odbiorami zadań.
 5. Zgłaszanie każdorazowo rozpoczęcia procedury zadania inwestycyjnego do Zespołu Zamówień Publicznych celem rejestracji i ustalenia trybu, zamiaru wydatkowania środków budżetowych.
 6. Uzyskiwanie opinii Zespołu Zamówień Publicznych odnośnie planowanego wydatkowania.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie KC zgodnie z wewnętrznym regulaminem Urzędu Miasta.
 8. Zawieranie umów w oparciu o KC, w pełnym zakresie.
 9. Uczestnictwo w pracach powoływanych przez Prezydenta Miasta „Komisjach przetargowych, w szczególności w zakresie:
  • przygotowania części SIWZ określającej zakres zamówienia (specyfikacja techniczna zamówienia),
  • określenia terminu wykonania zamówienia
  • określenia warunków brzegowych dotyczących oferentów, w tym między innymi posiadania kadry technicznej, potencjału wykonawczego, zdolności kredytowania inwestycji, parku maszynowego,
  • opracowywania projektu umowy w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia,
  • weryfikacji pod względem technicznym złożonych ofert,
  • zawieraniem umów z wybranym wykonawcą na podstawie opracowanego wzoru umowy.
 10. Sporządzanie stosownych aneksów i umów na roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w trakcie realizacji zamówienia.
 11. Przekazywanie kopii zawartych umów i aneksów do Zespołu Zamówień Publicznych.
 12. Sporządzanie i zgłaszanie do Zespołu Zamówień Publicznych na początku każdego roku budżetowego, planów dotyczących przewidywanych wydatków z podanie klasyfikacji CPV.
 13. Przedkładanie stosownie opisanych zawartych umów, aneksów oraz faktur do Wydziału Księgowego.
 14. Kontrola wydatkowania środków.
 15. Końcowe rozliczanie inwestycji w tym również w stosunku do podmiotów  udzielających pomocy zewnętrznej.
 16. Współpraca z Wydziałem Księgowym w działaniach związanych  z przejmowaniem prowadzonych zadań na majątek trwały.
 17. Przygotowywanie propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji prowadzonych przez Wydział.
 18. Udział w pracach związanych z konstruowaniem projektu oraz planowaniem budżetu miasta, w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział
 19. Opracowywanie informacji w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przez Wydział.
 20. Udzielanie informacji między sesjami na temat realizowanych zadań.
 21. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 22. Przygotowywanie propozycji informacji dla rzecznika prasowego.
 23. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta oraz umów obejmujących zakres działania Wydziału.
 24. Bieżące informowanie podmiotów i komórek podległych miastu o planowanych zamierzeniach i inwestycjach.
 25. Uzgadnianie planowanych działań z podmiotami i komórkami podległymi miastu.
 26. Opracowywanie i przedkładania danych technicznych na potrzeby sporządzanych wniosków związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
 27. Opracowywanie i uzgadnianie projektów przyszłościowych
 28. Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych tematów w opisywanych teczkach i segregatorach zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 29. Obsługa E-DOK w zakresie zakańczania spraw własnych.
 30. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1.  Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 1 w Nowym Sączu na parterze. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, natomiast w budynku jest schodołaz umożliwiający wjazd tym osobom na parter i I piętro. Brak możliwości wyjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro. Ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze w budynku pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do pomieszczeń biurowych, dodatkowo utrudniony z uwagi na dwuskrzydłowy układ drzwi, wymagający każdorazowego otwierania obu skrzydeł drzwiowych. Toalety nie dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu tj. 20 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego w zakresie architektury i urbanistyki,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia i obsługi procesów inwestycji i remontów - w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu
  29 kwietnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.
  Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

   

 

Autor: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Artur Bochenek
Przygotował: Piotr Somczyński

Dodano: 2019-04-19 11:37:56