Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – zastępcy dyrektora
Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe.
 6. Posiadają co najmniej czteroletni staż pracy, w tym posiadają co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. W celu spełnienia warunku czteroletniego stażu pracy dopuszczalne jest połączenie stażu pracy i okresu wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku z tym, że przynajmniej jeden z tych okresów powinien wynosić co najmniej trzy lata.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. Znajomość ustaw w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku:
  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  3. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
  4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  5. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
  6. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
  7. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  8. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  9. ustawa z dnia 8września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  10. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  11. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  12. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
  13. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  14. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  15. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  16. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  17. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  18. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  19. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  20. innych aktów prawnych związanych z realizowanymi zadaniami.
 3. Zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 4. Umiejętność kierowania zespołem.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie, uczciwość.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

 1. Nadzorowanie i koordynowanie spraw w zakresie polityki społecznej na terenie miasta z uwzględnieniem wszystkich jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia i pomocy społecznej.
 2. Nadzór nad realizacją budżetu we wszystkich jednostkach podporządkowanych.
 3. Koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Miasta.
 4. Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, a także pomocy społecznej;
 5. Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań na stanowisku.
 6. Koordynowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami gminie
  i powiatowi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.
 7. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie postępowania windykacyjnego w stosunku do dłużników alimentacyjnych.
 8. Koordynacja spraw w zakresie pomocy rodakom zamieszkałym za granicą, posiadającym Kartę Polaka, a także spraw repatriantów zamieszkałych na terenie Nowego Sącza.
 9. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności dyrektora i wspieranie go w realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Wydziału.
 10. Wykonywanie innych zadań związanych z pracą, zleconych przez przełożonych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w budynku przy Rynek 22 w Nowym Sączu na I piętrze. Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd do siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne w Wydziale pozwalają na poruszanie się wózkiem inwalidzkim, natomiast toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i w terenie.
 3. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

VI. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy opisanego w punkcie I.6 ogłoszenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają,
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta/Informacje dla kandydatów”, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 21 stycznia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2019-01-11 09:23:18