Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego
Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu, ul. Krakowska 50


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października
2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm. ).

2. Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
e)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm,) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
j)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
k)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
l)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
n)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.  Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę, lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b, d, e, j, k. Zaświadczenie lekarskie  winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U  Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu” w terminie do dnia 06 sierpnia  2012 r. na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300  Nowy Sącz, ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie odrębnym pismem.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
przygotowała: Ilona Kronenberger

Dodano: 2012-07-23 08:57:53