Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

 1. Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16,
 2. Miejskiego Przedszkola nr 7 w Nowym Sączu, ul. Krakowska 50,
 3. Miejskiego Przedszkola nr 18 w Nowym Sączu, ul. Sucharskiego 56,
 4. Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 19,
 5. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu, ul. Grota Roweckiego 15,
 6. Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu, ul. Batorego 76,
 7. Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu, ul. Gen. Wieniawy Długoszowskiego 126,
 8. Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. Towarowa 6,
 9. Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 3 w Nowym Sączu, ul. Lwowska 59,
 10. Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu, ul. Magazynowa 6,
 11. Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 84,
 12. Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, ul. Zamenhofa 1.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

  określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października
  2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm. ).
   
 2. Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać:

  a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
  b)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  c)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;
  e)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  f)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  g)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  i)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm,) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
  j)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
  k)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  l)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  m)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r.  Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  n)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  o)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
   
 3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę, lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b, d, e, k, l. Zaświadczenie lekarskie  winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U  Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
   
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora…….(podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w Nowym Sączu” w terminie do dnia 29 maja  2012 r. na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300  Nowy Sącz, ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9.


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie odrębnym pismem.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
Przygotowała:
(-) Agata Jasińska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Dodano: 2012-05-14 08:59:20