Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu,
 ul. Gorzkowska 2

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

1)    ukończył studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz;
a)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
c) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą oceną pracy w przedszkolu, szkole lub placówce a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
d)    posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
e)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
f)    nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
g)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

albo
2) ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu
i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt.1 lit. a – g.
3) jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) spełniającym wymagania określone w ust. 1 pkt. 1 lit. a, b, d-g;

albo
2. Nie jest nauczycielem:

1)    ukończyła studia wyższe magisterskie;
2)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3)    posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
4)    spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit a, d-g

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,  w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju przedszkola;
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)    akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)    dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające  posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5)    dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    ocenę pracy, o której mowa § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.
8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r.  Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
11)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 20
w Nowym Sączu” w terminie do dnia 2 listopada  2009 r. na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300  Nowy Sącz,  ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie odrębnym pismem.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
przygotowała: (-) Agata Jasińska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Źródło: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
przygotowała: (-) Agata Jasińska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Dodano: 2009-10-19 13:11:39