Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159A

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza nabór
na kierownicze stanowisko urzędnicze –
dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 159A


I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy (preferowane kierunki: psychiatria, psychologia, pedagogika, praca socjalna, fizjoterapia).
 6. Posiadają co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 - letni staż pracy w pomocy społecznej i co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku związanym z realizowaniem zadań polegających na świadczeniu usług osobom z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Posiadają specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacji pomocy społecznej na stanowisku kierowniczym.
 2. Znajomość (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku) ustaw oraz rozporządzeń w szczególności:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  • aktów prawa miejscowego związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku,
  • przepisów dotyczących procedur pozyskiwania funduszy na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 3. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dysponowanie środkami budżetu Domu.
 2. Zarządzanie mieniem Domu.
 3. Planowanie i wytyczanie kierunków działania Domu.
 4. Koordynowanie, kontrolowanie i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań przez podległych pracowników.
 5. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz przyznawanie nagród i udzielanie kar.
 6. Utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego personelu.
 7. Sporządzanie stosowanych sprawozdań.
 8. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i tworzenie regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu.
 9. Reprezentowanie Domu na zewnątrz.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ul. Nawojowskiej 159A w Nowym Sączu. Bezpieczne warunki pracy.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.
 3. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów.
 • list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV).
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego (pkt I.5.).
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (pkt I.6.),
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w jednostkach organizacji pomocy społecznej na stanowisku kierowniczym (w przypadku osób, które takie doświadczenie posiadają – pkt II.1.)
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (pkt I.7.)
 • pisemna koncepcja funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu.
 • oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VI. Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach - w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 (dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 listopada 2019r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 25 listopada 2019r. nie będą rozpatrywane.Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza - Ludomir Handzel
Dodano: 2019-11-13 13:08:51