Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1.Miejskiego Przedszkola nr 20 w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 2,
2.Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 109,
3.Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 7,
4.Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29,
5.Gimnazjum nr 5 im. Św. Kingi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77,
6.Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu, ul. Piramowicza 16,
7.Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38,
8.Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, ul. Morawskiego 2,
9.Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, ul. Długosza 5,
10.Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18,
11.Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37,
12.Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 5.


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek(Dz. U. Nr 89 poz. 89 i Nr 189 poz.1854).

2. Oferty osób przystępujących dokonkursu powinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzająceposiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)ocenę pracy, o której mowa § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.
8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12)informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( dotyczy kandydatów na dyrektorów szkół) zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora………………….w Nowym Sączu" w terminie do dnia 19 maja2009 r. na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300Nowy Sącz, ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie odrębnym pismem.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
przygotowała: Agata Jasińska
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Źródło: Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
przygotowała: Agata Jasińska
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Dodano: 2009-05-05 00:00:00