Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu, ul. Św. Ducha 6.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce oraz;
a) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzenia albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lubpięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
c) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą oceną pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
d) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
e) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
f) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
g) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

albo
2) ukończył studia wyższe magisterskie lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce, jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) spełniającym wymagania określone w ust. 1 pkt. 1 lit. a, b, d-g;

albo
2. Nie jest nauczycielem:


1) ukończyła studia wyższe magisterskie;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;
3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;
4) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit a, d-g

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).


II. Oferty osób przystępujących dokonkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzająceposiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r.Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych zdysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
12) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( dotyczy kandydatów na dyrektorów szkół) zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu" w terminie do dnia 2 lutego2009 r. na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, 33-300Nowy Sącz,ul. Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) - pok. nr 9.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie odrębnym pismem.

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
przygotowała: Agata Jasińska - dyr Wydziału Organizacyjnego

Źródło: Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
przygotowała: Agata Jasińska - dyr Wydziału Organizacyjnego
Dodano: 2009-01-19 00:00:00