Poniedziałek, 27 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn


Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Nowy Sącz 9 października 2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Data ogłoszenia: 2020-10-09

 1. Nazwa i adres jednostki:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu ul. Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:
  • Główny księgowy
 3. Liczba lub wymiar etatu: 1/1
 4. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
  1. Niezbędne
   1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
   3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   4. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   5. spełnia jeden z poniższych warunków:
    • ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
    • ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną                             i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
    • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
    • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
   7. ma nieposzlakowaną opinię,
   8. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.
  2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
   1. preferowane co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
   2. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenia na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego .
   3. posiadanie znajomości przepisów z zakresu:
    • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
    • ustawy o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
    • ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
    • ordynacji podatkowej,
    • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
    • podatku dochodowego od osób fizycznych,
    • ubezpieczeń społecznych,
   4. posiadanie umiejętności sporządzania sprawozdań i analiz;
   5. umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym posiadanie umiejętności biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi: środowisko Windows, pakiet Office, Płatnik; VULCAN-„Finanse Optivum” Sigma Optivum , Płatnik .
   6. posiadanie umiejętności w zakresie zasad rozliczania dotacji z budżetu państwa na  oraz sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizowanych zadań,
   7. posiadanie umiejętności w zakresie rozliczania środków pozyskanych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
   8. znajomość obsługi programów komputerowych w tym do prowadzenia księgowości komputerowej,
   9. samodzielność i kreatywność,
   10. umiejętność skutecznego komunikowania się;
   11. wysoka kultura osobista.
 5. Zakres wykonywanych zadań na  stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
  2. kontrola dokumentów w sposób zapewniający.
  3. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
   1. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
   2. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
   3. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
  4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
   1. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
   2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu , 
  5. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu w dyspozycji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.
  6. opracowanie planów finansowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.
  7. opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
   1. zakładowego planu kont,
   2. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
   3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  8. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
  9. szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
  10. bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
  11. miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
  12. szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
  13. współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
  14. archiwizacja dokumentów księgowych;
  15. przestrzeganie ustalonego w Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu czasu pracy i dyscypliny pracy;
  16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu należą do kompetencji głównego księgowego.
 6. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • klauzula informacyjna dla kandydata,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Warunki pracy na stanowisku:
  • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
  • praca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
  • praca w godzinach 7.30 – 15.30,
  • praca w zespole,
  • codzienny kontakt telefoniczny.
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu szkół Ogólnokształcących Nr 2 im Marii Konopnickiej  w Nowym Sączu lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji,  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – Główny księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2020 r.
  • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.
  • Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 21.10.2020 r.
  • Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu  w dniu 09.10.2020 r. 

 

Autor: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu – Dorota Smaga
Dodano: 2020-10-09 14:28:20