Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw płac, rozliczeń z ZUS pod kątem wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu; ul .Gen. Wien. Długoszowskiego 126

Nowy Sącz, 21.10.2019r.

Znak: SP 11.1102.1.2019

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw płac, rozliczeń z ZUS  pod kątem wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu;  
         ul .Gen. Wien. Długoszowskiego 126      

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu, ul .Gen. Wien Długoszowskiego 126, 33-300 Nowy Sącz, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw płac, rozliczeń z ZUS  wynagrodzeń pracowników  Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu, ul. Gen. Wien. Długoszowskiego 126

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni  praw publicznych;
  3. Posiadanie kwalifikacji niezbędnych na w/w stanowisku:
   • ukończenie ekonomicznych lub administracyjnych studiów wyższych;
   • posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w pracach administracyjno – biurowych lub w samorządzie terytorialnym;
   • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty do spraw płac;
  4. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
  5. Nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
  1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, program płacowy Vulcan Płace Optivum, program Płatnik, program SIO
  2. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność,  kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista;
  3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Obliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń na dzień ustalonych wypłat;
  2. Bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących zakresów czynności;
  3. Prowadzenie na bieżąco kart wynagrodzeń  pracowników  szkoły
  4. Obliczanie  zasiłków chorobowych, macierzyńskich, sporządzanie list płatniczych zasiłkowych
  5. Przekazywanie sprawozdań dotyczących składek do ZUS;
  6. Sporządzanie  miesięcznych  rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz dokumentacji  sprawozdawczej  dla  nich, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana;
  7. Kompletowanie  i wypełnianie  dokumentów  potrzebnych  dla  osób odchodzących  na  rentę  i  emeryturę - przygotowanie druku RP 7;
  8. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej podatku od wynagrodzeń
  9. Sporządzanie deklaracji podatkowych;
  10. Sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników szkoły;
  11. Sporządzanie  zaświadczeń o wysokości zarobków;
  12. Sporządzanie informacji PFRON;
  13. Sprawozdania, a w szczególności:
   • Współudział w przygotowaniu sprawozdania GUS – Z-03, Z-06- roczne o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
   • Obsługa SIO – w zakresie spraw płacowych, wprowadzenie danych do systemu;
 4. Wymagane dokumenty.
  1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
   • list motywacyjny;
   • curriculum vitae;
   • kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu);
   • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
   • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
   • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania  za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
   • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
  2. W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp.
 5. Wymiar zatrudnienia – ¼ etatu to jest 10 godz. tygodniowo
 6. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: czas określony na 1 rok od  1 październik 2019r . z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu, ul. Gen. Wien. Długoszowskiego 126, lub przesłać drogą pocztową, do Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Gen. Wien. Długoszowskiego 126 , 33-300 Nowy Sącz w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu" w terminie do 25 . 10. 2019 . r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do SP Nr 11).
  • Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie lub które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Informacja o liczbie osób, które zgłosiły się do konkursu oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szkoły, BIP Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz na tablicy ogłoszeń.
 7. Wstępna kwalifikacja złożonych aplikacji odbędzie się 28.10. 2109 o godzinie 13.00
  • Rozmowy kwalifikacyjne w ramach końcowej selekcji kandydatów będą się odbywały  29.10.2019  od godziny 13.00
  • Informacja o wynikach naboru zostanie podana 29.10.2019 o godz. 15.00
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 8. Klauzula informacyjna.
  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
  3. Administrator danych i kontakt do niego: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima,33-300 Nowy Sącz
  4. Kontakt do inspektora ochrony danych:  marek@omegaaudyt.pl
  5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
  6. Informacje o odbiorcach danych: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima; 33-300 Nowy Sącz
  7. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze lecz nie dłużej niż 3 miesiące.
  8. Uprawnienia:
   1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
   2. prawo do wniesienia skargi do organu prowadzącego,
  9. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

Autor: Marta Plata - dyrektor SP 11 w Nowym Sączu
Dodano: 2019-10-21 14:40:17