Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu – Specjalista

Nowy Sącz, dnia 17 października 2019 r.

Znak: ZSE.D.111.3.2019

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 34
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu - Specjalista

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
 • Posiadają obywatelstwo polskie.
 • Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 • Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 • Posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjno-prawne.
 • Posiadają co najmniej dwuletni staż pracy w placówkach oświatowych i wykonywały zadania zgodne lub zbliżone z określonymi w punkcie III ogłoszenia, lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku.
 • Obsługują następujące programy/aplikacje komputerowe:
 1. Microsoft Office, w szczególności Word i Excel,
 2. Firmy Vulcan: Kadry Optivum, Sigma,
 3. Inne: Płatnik, PFRON, System Informacji Oświatowej.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu w tym Statutu Zespołu oraz przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku, w tym m.in. następujących ustaw:
 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej,
 6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 7. ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 8. ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 9. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 10. ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Umiejętność interpretowania oraz stosowania przepisów prawa w zakresie zadań na stanowisku.
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz wykonywania zadań pod presją czasu.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły.
 • Przygotowywanie umów o pracę pracowników szkoły.
 • Ustalanie dla pracowników szkoły m.in.:
 1. poszczególnych składników wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
 2. prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 3. prawa do nagrody jubileuszowej,
 4. prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 5.  prawa do świadczenia urlopowego,
 • oraz przygotowywanie dokumentów ww. sprawach.
 • Przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników szkoły.
 • Prowadzenie ewidencji:
 1. nieobecności wszystkich pracowników szkoły,
 2. czasu pracy pracowników niepedagogicznych (miesięczne listy obecności, roczne karty czasu pracy),
 3. wyjść pracowników w godzinach służbowych.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawach o udzielenie urlopu: macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, na poratowanie zdrowia, bezpłatnego, inne.
 • Zamawianie, wydawanie oraz prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych nauczycieli.
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników szkoły w zakresie medycyny pracy oraz terminowe przygotowywanie skierowań na badania lekarskie: wstępne, kontrolne, okresowe.
 • Organizacja szkoleń wstępnych i okresowych pracowników szkoły w zakresie BHP.
 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników szkoły.
 • Wprowadzanie oraz aktualizowanie danych dotyczących pracowników w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
 • Przygotowywanie danych do Arkusza Organizacji Pracy Szkoły w zakresie spraw dotyczących pracowników.
 • Sporządzanie wykazu przydziału godzin nauczycieli na podstawie Arkusza Organizacji Pracy Szkoły.
 • Sporządzanie sprawozdań oraz informacji statystycznych, wymaganych przepisami prawa, w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
 • Sporządzanie informacji niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego wydatków oraz analizy planu finansowego wydatków w zakresie wynagrodzeń.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia NW uczniów szkoły.
 • Prowadzenie spraw pracowników w zakresie obrony cywilnej.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
 • Prowadzenie spraw oraz organizowanie prac w zakresie egzaminu maturalnego.
 • Zapoznawanie pracowników z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 • Kompletowanie dokumentów w ramach prowadzonych spraw w opisywanych teczkach i segregatorach zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • Dodatkowe zadania wynikające z pełnienia zastępstwa za Sekretarza szkoły lub Specjalistę ds. uczniów w czasie ich nieobecności.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Miejsce pracy: w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, na I piętrze.
 •  Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przemieszczaniem się w budynku oraz w terenie.
 • Budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd powyżej parteru osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Zatrudnienie, od 01.11.2019r., w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia dołączonego do ogłoszenia.
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia wyższego ekonomicznego.
 • Kopia dokumentu (np. zakres czynności/obowiązków służbowych) potwierdzającego posiadanie wymagań określonych w punkcie I.6 ogłoszenia.
 • Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 1. Termin składania dokumentów:
 • Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34 lub przesłać drogą pocztową do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Zespołu).
 • Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych następującą treścią kopertach: „Nabór na stanowisko Specjalista”.
 • Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Zespołu po terminie określonym w pkt 1, nie będą rozpatrywane.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą/adres do korespondencji przy ul. Grodzka 34, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pełna treść ogłoszenia i Dodatkowe załączniki

Autor: Tomasz Połomski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu
Dodano: 2019-10-17 14:49:23