Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kadr w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kadr w Szkole Podstawowej Nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.

 1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
 2. Status naboru: W toku
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kadr w wymiarze 0,5 etatu w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu.
 4. Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia,
 5. Wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2016r., poz.902)
  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników,
  • praktyczna znajomość Kodeksu Pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy w tym Karty Nauczyciela,
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,
  • znajomość zasad naliczania kosztów wynagrodzeń,
  • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
  • praktyczna umiejętność wykonywania czynności kadrowych,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy,
  • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy, w tym pracy pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia, współpracy,
  • komunikatywność, dokładność, terminowość.
 6. Wymagania dodatkowe:
  • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku prawo administracyjne, administracja,
  • doświadczenie zawodowe w administracji,
  • doświadczenie zawodowe związane z planowaniem zatrudnienia i analizowaniem polityki kadrowo-płacowej,
  • znajomość zasad planowania budżetu w jednostkach administracji publicznej,
  • umiejętność obsługi programu kadrowego Vulcan,
  • dobra obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra obsługa programu Excel
 7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie spraw kadrowych wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy, w tym m.in.:
   • sporządzanie dokumentacji w zakresie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, awansów, dodatków, nagród jubileuszowych itp.,
   • prowadzenie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
   • weryfikowanie danych kadrowo- płacowych w składanych wnioskach dot. awansów, przeszeregowań, premii, nagród itp.
   • weryfikowanie danych kadrowych zawartych w zakresach czynności przedkładanych przez bezpośrednich przełożonych,
   • prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy,
   • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
   • prowadzenie spraw kadrowych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi,
   • realizowanie procesu zwalniania pracowników.
  2. Opracowywanie rocznego planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania, w tym przygotowywanie raportów i sprawozdań z jego realizacji.
  3. Przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.
  4. Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac i zatrudnienia.
  5. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS, PFRON  i innych instytucji.
  6. Organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników, w tym zawieranie umów z jednostkami służby zdrowia, terminowe kierowanie pracowników na badania profilaktyczne oraz rozliczanie faktur.
  7. Archiwizowanie dokumentacji.
  8. Przygotowywanie procedur/zarządzeń właściwych dla realizowanego zakresu zadań.
 8. Wymagane dokumenty:
  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
  • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);
  • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (załącznik nr 1);
  • podpisane własnoręcznie oświadczenia (załącznik nr 2);
  • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie;
  • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na
  • stanowisku pracy;
  • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku
  • pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
  • w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, pocztą elektroniczną na adres: sp21@edu.nowysacz.pl,
  • w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego ((zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub, pocztą na adres korespondencyjny Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 5 marca 2019 r. (liczy się data wpływu).
 10. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz 2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie 2019

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu
Dodano: 2019-02-20 13:00:06