Sobota, 31 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Ignacy, Helena, Ilona


Nowosądecka Karta Rodziny

Załóż kartę

Nowosądecka Karta Rodziny (Karta) jest dokumentem uprawniającym jej posiadacza do korzystania z ulg i preferencji dostępnych w ramach Programu.

Karta jest dokumentem imiennym. Ważna jest za okazaniem dokumentu tożsamości jej posiadacza. W przypadku dziecka nieposiadającego jeszcze własnego dokumentu, ważna jest z Kartą i dokumentem tożsamości rodzica lub rodzeństwa.

 

           

     

Kto może otrzymać Kartę?
Kartę ma prawo uzyskać każdy członek rodziny wielodzietnej pod warunkiem, że rodzice ponoszą na rzecz Miasta Nowego Sącza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczoną od członków swojej rodziny. Kartę mają prawo otrzymać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka prowadzone przez Miasto Nowy Sącz lub na jego zlecenie.
 

Jak stać się posiadaczem Karty?
Karta wydawana jest na wniosek rodzica złożony do Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza. Formularz wniosku w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (Biuro Obsługi Mieszkańców – Rynek 1). 

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający kontynuowanie nauki (np. legitymacja szkolna/studencka, zaświadczenie z placówki szkolnej) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Jeżeli w postanowieniu nie została wskazana konkretna rodzina, w której dziecko ma być umieszczone, wówczas należy okazać zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wskazującego rodzinę, w której dziecko jest umieszczone.


Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. Karty może odebrać każdy pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku.
Karta wydawana jest bezpłatnie dla każdego członka rodziny. Ważna jest przez okres dwóch lat od daty jej wydania, pod warunkiem posiadania przez ten okres uprawnień do korzystania z Programu.
Jeśli Karta traci ważność, jej przedłużenie następuje na podstawie wniosku złożonego w tym samym trybie jak dla wydania pierwszej Karty. Wniosek o przedłużenie ważności Karty można złożyć nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu jej ważności.
 

Informacje dodatkowe:

  • Fakt zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wraz ze zgłoszeniem można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. Za wydanie duplikatu Karty pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.
  • W przypadku wygaśnięcia uprawnień do korzystania z Karty lub znalezienia Karty uprzednio zgłoszonej jako zagubiona, Kartę taką należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.
  • Obiekty, w których oferowane są ulgi i preferencje dla posiadaczy Kart, oznaczone są naklejką informującą o honorowaniu Karty.
  • W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania do posiadania Karty lub zmniejszyła się liczba dzieci rodziny wielodzietnej, członkowie tej rodziny mają prawo do korzystania ze swoich Kart do końca okresu ich ważności.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie Nowosądeckiej Karty Rodziny

Informacja oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - rodzice

Informacja oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - pełnoletnie dziecko

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, w tym przyznawania oraz dystrybucji Kart, określa Regulamin.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Poznać naszych Partnerów i ich ofertę?

POLUB NAS NA FACEBOOKU 

 

Partnerzy programu: