Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


 UWAGA Komunikat w związku z zagrożeniem COVID-19 !!!

Od 15 listopada 2020 r. do odwołania
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
BĘDĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ
(telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

 ZAPISY ONLINE (całodobowo)

Zapisy na bezpłatne usługi

lub telefonicznie (018)-414-13-74
(zapisy telefoniczne są przyjmowane od
poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 - 15:30)

oświadczenie tymczasowo nie jest wymagane 

 

 

     Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

(przykładowy wzór oświadczenia)

Świadczenie usług w punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu wizyty 

pod nr telefonu

(018) 414-13-74

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

pomocprawna@nowysacz.pl

(zapisy telefoniczne są przyjmowane
od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 - 15:30)

 

 ZAPISY ONLINE (całodobowo)

Zapisy na bezpłatne usługi

Inne bezpłatne porady - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

 

HARMONOGRAM ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W NOWYM SĄCZU

w Nowym Sączu funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Dwa punkty znajdują się przy ul. Nawojowskiej 17a (budynek będący niegdyś siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na oś. Milenium),
  • w pierwszym punkcie czynnym od poniedziałku do piątku między godz: 8:00 a 12:00 świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych nieodpłatna pomoc prawna (we wtorki również nieodpłatna mediacja), natomiast w
  • w drugim punkcie czynnym od poniedziałku do piątku między godz: 14:00 a 18:00 świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatna mediacja - ten punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową.
 • Trzeci punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie powierzone zostało organizacji pozarządowej znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żywieckiej 13 i również funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu:
  • w poniedziałek w godz. 16:10 - 20:10,
  • od wtorku do piątku, w godz. 15:10 - 19:10.
  • Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci/radcowie prawni - punkt jest prowadzony przez organizacją pozarządową.

Organizacja pozarządowa, która prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Nawojowskiej 17a w godz. 14:00 a 18:00 oraz przy ul. Żywieckiej 13 to:
Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 441 19 94, e mail: biuro@sc.org.pl, www.sc.org.pl, KRS: 0000020382


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: (karta informacyjna)

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową)
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: (karta informacyjna)

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.
 • Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach
 • W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową oraz we wtorki w punkcie na Nawojowskiej 17 a w godz. 8-12 w miarę zgłaszanych potrzeb) (karta informacyjna)

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu
 • Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (ogólnopolska oraz lokalna)

 

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową, nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, albo poza punktem - warunkiem jest aby ww. osoby przed uzyskaniem porady złożyły w formie papierowej, oświadczenie (osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby bezpośrednio w punkcie, lub listownie na adres – Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz Urzędu Miasta Nowego Sącza – Wydział Organizacyjno-Administracyjny) lub w formie elektronicznej (na adres pomocprawna@nowysacz.pl) wskazując dane kontaktowe wraz z okolicznościami uzasadniającymi udzielenie porady w inny sposób niż podczas osobistej wizyty oraz informacją o dostępnych tym osobom środkach porozumiewania się na odległość.

Osoba uprawniona ma prawo do przekazania anonimowej opinii o udzielonej tej osobie pomocy prawnej pod nr tel. 18-44-86-511 lub listownie na adres Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

Osoba uprawniona może po udzieleniu tej osobie porady wypełnić anonimową ankietę stanowiącą część B karty pomocy, a przekazaną tej osobie przez osobę udzielającą pomoc, umieszczając ją w specjalnie przygotowanej do tego urnie (w punktach nieodpłatnej pomocy).


 


Do pobrania: