BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Nabór wniosków o dotację w ramach tarczy 6.0

 

Sądecki Urząd Pracy informuje o naborze wniosków o jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze4) finansowanej ze środków Funduszu Pracy.
 
Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.
 
Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy do 31.01.2021r. za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii elektronicznego formularza wniosku elektronicznego na stronie www.praca.gov.pl - Link do formularza  (granatowa ikona) 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami dotyczącymi udzielania dofinansowania!!!

Zasady udzielania dofinansowania

Kompletne i prawidłowo sporządzone  wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu do wyczerpania środków na ten cel. Wnioski zawierające braki lub błędy, będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu lub poprawieniu.
 
O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. a ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. oraz na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności z kodem: 

 

Kod
PKD

 Nazwa kodu

47.71.Z

 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona
 w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na  
 straganach i targowiskach

47.82.Z

 Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 
 straganach i targowiskach

47.89.Z

 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
 targowiskach

49.39.Z

 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A

 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

 Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

 Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
 telewizyjnych

59.12.Z

 Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i     
 programami telewizyjnymi

59.13.Z

 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
 telewizyjnych

59.14.Z

 Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

 Działalność fotograficzna

77.21.Z

 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A

 Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

 Nauka języków obcych

85.59.B

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z

 Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na
 udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w
 art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
 uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
 uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

 Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

 Działalność paramedyczna

90.01.Z

 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z

 Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

 Działalność muzeów

93.11.Z

 Działalność obiektów sportowych

93.13.Z

 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

 Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A

 Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie
 innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w
 innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B

 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

 Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z

 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Szczegółowe informacje oraz niezbędnę formularze dostępne są na stronie Sądeckiego Urzędu Pracy

 

 

 

Autor: -
Źródło: SUP
Dodano: 2020-12-21 12:44:10