Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Małe granty, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł.
  • Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie powyższego  terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
 

UWAGA! 

1. Składanie ofert w ramach trybu małych zleceń od roku 2022 następuje przez:

generator wniosków eNGO

2. Generator do trybu 19a czynny jest od 1 stycznia 2022 r.

3. Po złożeniu oferty w generatorze, należy ją wydrukować z systemu eNGO i złożyć w wersji papierowej na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, pok. 9 lub w Biurze Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, p. I., pok. 104.
Termin złożenia oferty to termin złożenia na dzienniku podawczym wydrukowanej z generatora wersji papierowej.

4. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oferowane działania powinny uwzględniać zasady bezpieczeństwa antycovidowego, w tym działania zastępcze lub uzupełniające w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej.

5. W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oferowane działania powinny zapewniać dostępność, w zakresie jakiego dotyczy oferowane zadanie.