Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Konsultacje społeczne

 

 


2022

Konsultacje rocznego Programu współpracy międzysektorowej na rok 2022

Na podstawie:
1. Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.
2.
Zarządzenie nr 500/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2021 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na stronie internetowej www.nowysacz.pl 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 września 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 1 października  2021 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1) Konsultacji pisemnych, poprzez wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do projektu konsultowanego Programu współpracy, za pomocą kart konsultacyjnych;
2) Protokołowanych spotkań przedstawicieli Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi, w dniach:

- 17 września 2021 r., w zakresie następujących obszarów współpracy: „Pomoc społeczna”, „Ochrona zdrowia”, „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”, „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”,
Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w świetlicy osiedlowej Centrum, Al. Wolności 39a (wejście od strony boiska sportowego),

- 22 września 2021 r., w zakresie następujących obszarów współpracy: „Aktywizacja społeczna i obywatelska”, „Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe”, „Kultura fizyczna”, „Ochrona zwierząt”, „Rozwój przedsiębiorczości”, „Turystyka”, „Upowszechnianie kultury”.
Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w świetlicy osiedlowej Kilińskiego, ul. Stolarska 28.
 

Uwagi do projektu Programu współpracy należy kierować na kartach konsultacyjnych do Biura Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (I piętro, pok. nr 104) lub składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (pok. 9) albo poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 17 września do 1 października 2021 r.

Karta konsultacyjna


Karta konsultacyjna .doc

 
Projekt Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022


2021

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2021

Na podstawie:

1. Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2. Zarządzenie nr 572/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2020 r.

 

     Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2020 r.

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:

1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, (I piętro, pok.104);

2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego: http://konsultacje.nowysacz.pl

Uwagi do projektu Programu należy kierować na kartach konsultacyjnych do Biura Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (I piętro, pok. nr 104).

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Projekt Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Raport z konsultacji

 


2020

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2020

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 650/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 października 2019 r.

 
Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 5 listopada 2019 r.

 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania, ul. Jagiellońska 14, (II piętro, pok.211);


2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3) Otwartych spotkań z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, które odbędą się w dniach: 28 października 2019 r., w godz. 12:00-16:00 oraz 29 października 2019 r. w godz. 8:00-12:00, w Referacie Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącz, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).  

 

Uwagi do projektu Programu należy kierować na kartach konsultacyjnych do Referatu Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pok. nr 211).

 

Wypełnione karty należy kierować przez cały okres trwania konsultacji tj. od 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2020

 

Karta konsultacyjna

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

 

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 538/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 października 2018 r.

 

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24 października 2018 r.

 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1)Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,


2)Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3)Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 16.30, w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza;

 

Uwagi do projektu Programu należy składać na kartach konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1, pok. nr 9) lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza, (ul. Lwowska 80 -Galeria Trzy Korony, poziom - 2) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2019”.

Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytku publicznego_na_rok_2019

Karta konsultacyjna

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2017

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2017

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 576/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 06 października 2017 r.

 

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,  poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 października 2017r.
Termin zakończenia konsultacji: 23 października 2017r. 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl
3) Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.30

Uwagi do projektu Programu należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 16 października br.

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_miasta_Nowego_ Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzącymi_działalność_pożytku publicznego_na_rok_2018.

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

http://konsultacje.nowysacz.pl/res/gfx/header_title.png


2016

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.


2.Zarządzenia nr 391/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 września 2016r.


     Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,  poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 października 2016r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 października 2016r. 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:
1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,
2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl
3) Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.00

Uwagi do projektu Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 należy składać za pomocą kart konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (pok. nr 9, codziennie w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz) przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.


1. Projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznychzałącznik nr 2 do Raportu

 


Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) projekty dotyczące swym zakresem sektora pozarządowego konsultowane są z zainteresowanymi podmiotami.

 

Poniżej udostępniamy link do miejskiej platformy konsultacji społecznych:

 

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa uchwała nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 


Tekst uchwały:
Uchwała dot. konsultacji społecznych

 

Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2016

Ogłoszenie konsultacji: Zarządzenie Nr 397/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Konsultowany dokument:

 


 2015

Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2015 oraz uchwały dot. inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie konsultacji: Zarządzenie Nr 353/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza

 

Konsultowane dokumenty:

 

 

 

Wzór karty konsultacyjnej: wg ogłoszenia.

 

 


Konsultacje PROGRAMU WSPÓŁPRACY na rok 2014

Termin konsultacji:
10 października 2013 r. - 18 października 2013 r.


Miejsce konsultacji – punkt konsultacyjny:
Urząd Miasta Nowego Sącza – Biuro Prezydenta Miasta
Rynek 1  (Ratusz, pok. 12)
33-300 Nowy Sącz


Konsultowany dokument:
PROGRAM WSPÓŁPRACY 2014


Formy konsultacji:

  1. Wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pisemnie na kartach konsultacyjnych przygotowanych przez Biuro Prezydenta Miasta opieczętowanych okrągłą pieczęcią Urzędu Miasta Nowego Sącza, które pobrać można w punkcie konsultacyjnym.
    KARTA KONSULTACYJNA
  2. Otwarte spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji, do których adresowany jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 10 października 2013 r. o godz. 1500 na sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w budynku sądeckiego ratusza (Rynek 1).
    PREZENTACJA ze spotkania konsultacyjnego 

 


Biuro Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miasta Nowego Sącza
tel.18 44 90 687, bao@nowysacz.pl