Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Komunikat dotyczący zajęcia pasa drogowego i związanych z tym opłat

Miejski Zarząd Dróg informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi oraz uzyskania stosownego zezwolenia.

Komunikat dotyczący zmiany pasa

Za zajęcie pasa drogowego rozumie się m.in.:

 • prowadzenie robót w pasie drogowym (np. rusztowanie),
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych (np. kioski )
 • umieszczanie reklam (np. reklamy na budynkach w postaci szyldów i semaforów świetlnych, billboardy, banery, przenośne „kobyłki”, czyli wolnostojące przestawne urządzenia reklamowe i stojaki z menu, maszty flagowe, pylony reklamowe, tablice kierunkowe) ,
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (ogródek letni, parasolki, stoisko handlowe, również okazyjne np. sprzedaż zniczy, wolnostojące przestawne regały sklepowe, witryny chłodnicze i inne).
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Wysokość opłaty została ustalona w Uchwale Nr XXXVI/428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego (rzut poziomy obiektu budowlanego, powierzchnia reklamy lub zajętego pasa drogowego na prawach wyłączności), stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć listownie lub osobiście kompletny wniosek (formularze wniosków dostępne są na stronie: www.mzd.nowysacz.pl zakładka -> Jak załatwić -> Zajęcie pasa drogowego lub  w siedzibie MZD) przed zajęciem pasa drogowego.
 
Za zajęcie pasa drogowego: 
 1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
 2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej w ww.uchwale.
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. Nr 2068 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXVI/428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 15 poz. 81 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2016 poz. 1264).

Autor: Biuro Prasowe
Dodano: 2020-01-10 14:40:39