Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Wyniki audytu w SARR S.A.

Dziś (16 września) w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja prasowa, poświęcona przedstawieniu wyników audytu zewnętrznego, który od 8 lipca do 19 sierpnia przeprowadzony był w spółce miejskiej Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Wyniki audytu  zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group - profesor Roman Batko oraz dr inż. Janusz Sasak. 

Profesor Roman Batko podkreślił, że jest to kolejna spółka miejska, która nie realizuje zadań do których została powołana.

- Mamy do czynienia z analizą spółki akcyjnej, czyli podmiotu, który powinien mieć swój ciężar, a w nazwie ma słowa ‘’rozwoju regionalnego”. Oznacza to, że jej działania powinny wykraczać poza Nowy Sącz. Ta spółka nie osiąga właściwie żadnych celów, do których została powołana. SARR co roku przynosi straty, z wyjątkiem sytuacji gdy wyprzedaje swój majątek. Spółka realizowała projekty o bardzo małym znaczeniu społecznym i ciężarze gatunkowym. W Spółce nie ma niczego co można nazwać myśleniem strategicznym i wspieraniem rozwoju regionu. Rodzi się fundamentalne pytanie: Czy spółka miejska, która nie realizuje zadań statutowych, nie przynosi korzyści miastu i generuje straty, może powinna w ogóle nic nie robić? Myślę, że spółka czeka poważna restrukturyzacja, a zarząd wraz z akcjonariuszem musi zastanowić się nad przyszłością tej spółki.

Do najważniejszych nieprawidłowości oraz niezgodności, jakie wykazał audyt w spółce SARR S.A, należą między innymi:

  • Pracownik Spółki przywłaszczył sobie kwotę 206 552,74 zł.Spółka SARR zawarła ugodę pozasądową w sprawie naprawienia szkody, jednakże zaniechała zgłoszenia tego faktu stosownym organom. Dług sprzedano za połowę wartości firmie zewnętrznej.
  • Spółka powołała fundację Silver Economy, nad którą nie sprawuje kontroli.Dodatkowo Fundacja ta konkuruje z Agencją na rynku usług szkoleniowych, czyli można stwierdzić, że Fundacja działa na szkodę fundatora.
  • W SARR SA zawierano umowy w sposób nietransparentny i bez zabezpieczania interesu spółki
  • W SARR w audytowanym okresie nie była prowadzona ewidencja pojazdów
  • W Spółce sporządza się sprawozdanie finansowe za rok poprzedni i sprawozdanie z działalności Spółki. Do oceny prac Zarządu w audytowanym okresie stosowano wskaźniki, jednakże każdorazowo pomimo nieosiągnięcia poziomu zakładanego we wskaźnikach Rada Nadzorcza uznawała cele za zrealizowane i przyznawała nagrody Zarządowi.
  • Dokumentacja dotycząca podróży służbowych z roku 2018 posiada braki uniemożliwiające sprawdzenie zasadności wyjazdów. W przekazanej audytorom dokumentacji brak jest części dokumentów
  • W analizowanym okresie strata z działalności operacyjnej nie wystąpiła wyłącznie w 2017, w którym Spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 2821,85 zł. tylko i wyłącznie dzięki sprzedaży aktywów majątkowych.
  • Dokumentacja w Spółce prowadzona była chaotycznie, bywa niekompletna i niespójna

 

 

W konferencji prasowej uczestniczył również prezes Zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Jarosław Suwała oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba. 

 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

  

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-09-16 13:30:07