Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłosił otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu, tj.
 


 

1) podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów,
 

2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta Nowego Sącza działalność  gospodarczą,
 

3) nie więcej niż czterech przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta Nowego Sącza działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, kościołów i związków wyznaniowych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, 
 

4) nie więcej niż dwóch przedstawicieli mieszkańców miasta Nowego Sącza spoza obszaru rewitalizacji.         

Obszar rewitalizacji obejmuje cztery osiedla: Centrum, Stare Miasto, Kilińskiego i Przydworcowe. 
           

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą określoną w zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu, przyjętych Uchwałą  Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. zmienioną Uchwałą nr XVI/177/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/374/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowym Sączu.
 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Nowego Sącza w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
 

Wypełnione formularze można składać w terminie od 13 do 28 sierpnia 2019 r.:

a) drogą korespondencyjną, na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
 

b) bezpośrednio, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, pok. nr 9) w godzinach pracy Urzędu (tj. od 7:30 do 15:30). 
 

Formularze zgłoszeniowe oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne pod adresem:  https://www.nowysacz.pl/pozostale-komunikaty/21738  

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-08-16 12:49:21