Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Sytuacja finansowa spółki NOVA


Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza prezes spółki NOVA Krzysztof Krawczyk zaprezentował radnym efekty przeprowadzonego w spółce audytu, który wykazał szereg
 nieprawidłowości. Należą do nich między innymi: nie mające uzasadnienia i nieprawidłowo rozliczane zagraniczne podróże członków Zarządu, finansowanie studiów MBA wiceprezes oraz przekazanie darowizny w postaci żagli i tratwy Sądecko - Podhalańskiemu Towarzystwu Żeglarskiemu. Z informacji, które władze spółki pozyskały wskutek przeprowadzonego audytu, wynika, że od 2017 roku sytuacja finansowa podmiotu systematycznie ulegała pogorszeniu. Od 2017 roku strata wzrastała:


- strata brutto za 2017 r. w wysokości - 65 tys. zł

- strata brutto za 2018 r. w wysokości - 1 530 tys. zł

- strata brutto za I kwartał 2019 r. w wysokości - 997 tys. zł

Do dziś Spółce nie wypłacono należnej rekompensaty przez Urząd Miasta Nowego Sącza w wysokości: 

- 1 149 088,28 zł - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 146 710,40 zł - za okres od 01.01.2019 r. do 24.02.2019 r. 

Wysokość rekompensaty, została zweryfikowana i potwierdzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Nowego Sącza (protokół kontroli nr 8/Z/2019 z dnia 6 maja 2019 r.)

Urząd Miasta Nowego Sącza w okresie od 01 stycznia 2018 r. nadal za każdy miesiąc realizacji zadania, uiszcza NOVA Sp. z o.o. kwotę 502 500 zł netto, na podstawie wystawianych faktur, tytułem rekompensaty w związku ze świadczeniem przez Spółkę usługi na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017 r. 

Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów i powoduje rosnące straty finansowe Spółki począwszy od 2018 r. Ponadto na podstawie zapisów paragrafu 4 pkt 6 w/w Zarządzenia Miasto zobowiązało się pokryć uzasadnione koszty powyżej otrzymywanej kwoty rekompensaty. Przyjęcie do realizacji zadania publicznego opisanego powyżej spowodowało rosnącą stratę Spółki. Rekompensata nie przewiduje rozsądnego zysku dla Spółki w rozumieniu Decyzji Komisji Europejskiej, tylko pokrycie poniesionych kosztów.

W ostatnim okresie czasu nastąpił drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania przekazywanych na zewnątrz odpadów, co przedstawiało się następująco:

- 2015 r. – 199,00 zł netto za tonę 
- 2016 r. – 177, 47 zł netto za tonę 
- 2017 r. – 220,00 zł netto za tonę 
- 2018 r. – 279,00 zł netto za tonę 
- 2019 r. – 475,00 zł netto za tonę 

Więcej szczegółów na temat sytuacji w spółce NOVA znajduje się w prezentacji poniżej. 

 

[POBIERZ PREZENTACJĘ] 

 

                    

 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-05 09:03:05