Piątek, 23 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Brygida, Apolinary, Bogna


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Zmiana opłaty z tytułu wywozu nieczystości ciekłych

 

Uchwała Nr LIX/642/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie „Lokalny Program Osłonowy” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty w związku z przejęciem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

 

 

Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że w związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2018 r., Uchwały
Nr LVI/605/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (link: Uchwała Nr LVI/605/2018 Rady Miasta Nowego Sącz) (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4239) :

 1. Począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. zryczałtowana opłata za wykonywanie przejętych od mieszkańców miasta Nowego Sącza obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu Ich nieruchomości wynosi 117,00 złotych (sto siedemnaście złotych 00/100) miesięcznie i jest naliczana dla każdej nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej oraz na której nie funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków. Opłata powyższa ma charakter stały i dotyczy całej ilości odebranych z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
   
 2. Opłatę, o której mowa powyżej, właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza (nr rachunku: 04 1050 1562 1000 0024 4013 9463) lub w Kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza [lokalizacja punktów kasowych UM Nowego Sącza:
  - punkt kasowy nr 1: Rynek 1 (ratusz), 33-300 Nowy Sącz;
  - punkt kasowy nr 2: ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz (Galeria Trzy Korony poziom "-2")]
  do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa (wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości) została zrealizowana.
   
 3. Właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) nieruchomości niezamieszkałych, wyposażonych w zbiornik wybieralny na nieczystości ciekłe, powinni zgłosić ten fakt na piśmie do Urzędu Miasta Nowego Sącza - Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz).
   

 

Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza:
[§16 Regulaminu]

 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
   
 2. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają nieczystości ciekłe - w sposób niedopuszczający do przepełnienia się zbiornika przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
   
 3. Inna niż określona w ust. 2 częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają nieczystości ciekłe, wymaga indywidualnego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.
   
 4. W czasie obowiązywania uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie przejęcia obowiązków wynikających z art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,poz. 250 ze zm.) podmiotowi odbierającemu nieczystości ciekłe zapewnia się, w terminie wskazanym w harmonogramie, swobodny dostęp do zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umożliwiając ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
   
 5. W czasie obowiązywania uchwały, o której mowa w ust. 4 szczegółowy harmonogram odbierania nieczystości ciekłych z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości oraz dopuszczalnych godzin opróżniania zbiorników bezodpływowych przypadających w dni robocze od 6:00 do 22:00 zostanie podany do publicznej wiadomości.


Wszelkie niezbędne informacje w tej kwestii można uzyskać w spółce NOVA, ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz, nr tel. 18 400 03 05.

Aktualny harmonogram wywozu nieczystości ciekłych: harmonogram-odbioru-nieczystosci-cieklych-2018.pdf

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Uchwała Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 1564);
   
 2. Uchwała Nr XXXIX/392/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3484);
   
 3. Uchwała Nr LVI/605/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego2017 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4239).

 

Autor: Wydział Ochrony Środowiska
Dodano: 2018-06-29 10:22:17