Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

XX jubileuszowa edycja konkursu "Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni"

Pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka odbędzie się 20. jubileuszowa edycja konkursu "Nowy Sącz - Miastem Kwiatów i Zieleni". Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wszystkich mieszkańców domów jedno- i wielorodzinnych oraz jednostki organizacyjne, mające siedzibę na terenie Miasta, które zgłoszą swój udział w terminie do dnia 30. czerwca 2016 r.
 

Założeniem konkursu jest powrót do tradycji – "Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni", podniesienie stanu estetycznego Miasta, podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku Miasta.
 

Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs  przebiegać będzie w równoległych grupach obejmujących:

 • ogrody przydomowe,
 • balkony,
 • tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.),
 • tereny zielone osiedli.
   

Zgłoszenie do konkursu należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, Ratusz, Rynek 1 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, wypełniając kartę zgłoszeniową. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres agnieszka.michalik@nowysacz.pl.
 

[Pobierz kartę zgłoszeniową]
 

Komisja konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących załącznik do zgłoszenia. Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.
                    

Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:

 • czystość i estetyka,
 • urządzenie rabat kwiatowych,
 • utrzymanie trawników,
 • ukwiecenie okien i balkonów,
 • różnorodność gatunkowa,
 • elementy małej architektury,
 • urządzenie skalniaka, oczka wodnego,
 • funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),
 • wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. pojemniki na odpady, kompostowniki).
 • ocena ogrodów w różnych porach roku (wiosna, lato, jesień).
   

W przypadku balkonów:

 • ukwiecenie,
 • czystość i estetyka,
 • kompozycje kwiatowe.
   

W przypadku jednostek organizacyjnych:

 • wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego,
 • utrzymanie terenu zielonego, ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych i instytucjach.
   

W przypadku terenów zielonych  Osiedli:

 • ogólny stan czystości i porządku na terenie Osiedla,
 • organizacja pracy związanej z utrzymaniem czystości i porządku Osiedla,
 • organizacja konkursu wewnątrzosiedlowego na najlepiej utrzymany ogród, balkon.
   

Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć) oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego obiektu, posesji nie zostaną rozpatrzone. 
 

Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników będzie miało charakter uroczysty i nastąpi w miesiącu październiku 2016 r. o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia, dyplomy.
 

Pobierz regulamin konkursu!

 

 
 

Autor: -
Dodano: 2016-05-24 16:00:08