Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


BIP - Komisja Finansów Publicznych
Komisja Finansów Publicznych

 

Skład osobowy Komisji:

 1. Krzysztof Dyrek - Przewodniczący
 2. Teresa Cabała - Wiceprzewodnicząca
 3. Grzegorz Fecko - Wiceprzewodniczący
 4. Leszek Gieniec
 5. Michał Kądziołka
 6. Andrzej Pancerz
 7. Jakub Prokopowicz

Zakres pracy Komisji Finansów Publicznych:

 • opiniowanie projektu budżetu Miasta i sprawozdania z wykonania budżetu,
 • szczegółowa analiza tej części projektu budżetu i sprawozdania z jego wykonania, którymi nie zajmują się inne Komisje Rady Miasta np.: administracja publiczna

 • przedstawienie wniosków zmian w projekcie budżetu oraz inne czynności wynikające z przyjętej procedury uchwalania budżetu,

 • opiniowanie uchwał w sprawie:

                    a) cen usług komunalnych,

                    b) podatków i opłat lokalnych

 • opiniowanie finansowej oceny działalności jednostek budżetowych oraz spółek skarbu gminy,

 • ocena efektywności gospodarki nieruchomościami gminy,

 • opiniowanie spraw związanych z przekazywaniem mienia jednostkom pomocniczym i spółkom gminy

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

                    a) diet radnych,

                    b) przepisów gminnych z zakresu zarządu mieniem oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

 • przyjmowanie wniosków poszczególnych Komisji w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny oraz zmian do projektu budżetu zgłaszanych przez poszczególne Komisje,

 • sprawy wynikające z art. 18 ust. 2 pkt. 9,10,11,12 u.s.g.,

 • analiza stanu zadłużenia miasta,

 • udział w komisji przetargowej do wyboru banku,

 • opiniowanie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,

 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

Plan Pracy Komisji Finansów Publicznych na rok 2021:

1. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał dotyczących zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta oraz zmian dotyczących przesunięć środków inwestycyjnych tj.:

 • zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza,
 • zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 - na bieżąco.

2. Opiniowanie innych projektów uchwał skierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, a w szczególności dotyczących:

 • cen usług komunalnych,
 • podatków i opłat lokalnych,
 • przepisów gminnych z zakresu zarządu mieniem oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - na bieżąco.

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki mieniem gminnym, w tym projektów uchwał dotyczących przekazywania mienia jednostkom pomocniczym i spółkom gminy - na bieżąco.

4. Sprawy wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9, 10, 11, 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym - na bieżąco.

5. Opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji - na bieżąco.

6. Rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków kierowanych do Komisji przez mieszkańców Miasta, Prezydenta Miasta poprzez merytoryczne Wydziały Urzędu Miasta tj.: Wydział Księgowy oraz Wydział Geodezji i Nieruchomości - na bieżąco.

7. Omówienie:

 • rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2020 zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu Miasta,
 • rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2020 r., (Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecka Mała Galeria, Sądecka Biblioteka Publiczna),
 • sprawozdania z dokonanych w roku 2020 umorzeń, odroczeń terminu spłaty albo rozłożeń na raty płatności całości lub części należności przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym - kwiecień.

8. Omówienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020” - maj.

9. Informacja dotycząca działalności Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne” za 2020 rok z uwzględnieniem przewidzianych kierunków rozwoju Spółki - wrzesień.

10. Informacja dotycząca działalności Spółki „Sądeckie Wodociągi” za rok 2020 ze szczególnym uwzględnieniem bilansu finansowego Spółki - październik.

11. Przyjmowanie wniosków poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza i pojedynczych radnych do projektu budżetu na rok 2021 - listopad/grudzień.

12. Opracowanie zbiorczych wniosków stałych Komisji i pojedynczych radnych do projektu budżetu na rok 2021 i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady Miasta zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza oraz Uchwałą Nr III/27/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza - grudzień.