Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-B-9

Przyznanie jednorazowego świadczenia „Dobry Start” na rozpoczęcie roku szkolnego - rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczym oraz os

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Informacja o przyznaniu świadczenia a w przypadku odmowy – decyzja administracyjna.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  wniosek o przyznanie świadczenia,
 nr konta bankowego;
 orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dziecko lub usamodzielniany wychowanek posiada takie orzeczenie;

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 30 dni od daty wpływu

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ Luiza Piątkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: 1. Renata Fecko – Kierownik Działu
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 40
e-mail: rfecko@mops.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
2. Aleksandra Makowiecka – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 41
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
3. Edyta Krężel – inspektor, tel. 18 444-36-23 w. 42; e-mail: ekrezel@mops.nowysacz.pl
4. Artur Leśniak – starszy inspektor, tel. 18 444-36-23 w. 42 e-mail: alesniak@mops.nowysacz.pl
5. Romana Poręba – podinspektor, tel. 18 444-36-23 w. 42
6. Bożena Stanek – starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 18 444-36-23 w. 43
7. Monika Sokołowska - starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 18 444-36-23 w. 43

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz. 514)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry Start” (Dz. U. z dnia 01.06.2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 27.11.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii