Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: WPR-K-1

Zgłoszenie/aktualizacja/wycofanie oferty partnera programu Nowosądecka Karta Rodziny

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Umieszczenie/aktualizacja/wycofanie oferty partnera programu Nowosądecka Karta Rodziny na stronie www.nkr.nowysacz.pl
(zakładki: „Ulgi i preferencje”, „Partnerzy programu”).

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: • zgłoszenie partnera dot. przystąpienia do programu Nowosądecka Karta Rodziny zawierające: nazwę i adres siedziby, numer
NIP, telefon służbowy, adres strony www, adres e-mail służbowy, opis zakresu prowadzonej działalności, proponowane ulgi
i preferencje świadczone w ramach programu oraz adres miejsca ich świadczenia (jeżeli jest inny jak adres siedziby partnera),
osobę do kontaktu z podaniem numeru telefonu służbowego lub służbowego adresu e-mail (przykładowy wzór zgłoszenia
stanowi załącznik do Karty). W tej samej formie następuje aktualizacja oferty partnera, albo
• oświadczenie partnera o wystąpieniu z programu Nowosądecka Karta Rodziny.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza
tel. 18 414 50 90, e-mail: nkr@nowysacz.pl
Elżbieta Pach – Inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: • w formie elektronicznej na adres nkr@nowysacz.pl albo
• w formie papierowej bezpośrednio w biurze Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6,
piętro I) lub na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, pokój nr 9).

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 7 dni.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Narutowicza 6 (piętro I), 33-300 Nowy Sącz,
tel. 18 443 43 54, 18 444 43 65, fax 18 414 50 91, e-mail: nkr@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Krzysztof Hebda – Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy wydziału.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Elżbieta Pach – Inspektor, tel. 18 414 50 90, e-mail: epach@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny
Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia w życie programu
Nowosądecka Karta Rodziny
INFORMACJE DODATKOWE:
• potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez partnera jest naklejka informująca
o honorowaniu Nowosądeckiej Karty Rodziny, umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach. Naklejkę wydaje
Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.
• partner przystępuje do programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz załącznik do formularza zgłoszeniowego.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 25.09.2019

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Krzysztof Hebda – Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza
ul. Narutowicza 6 (piętro I), 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 44 369, e-mail: khebda@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Formularz zgłoszenia | Uchwała RM | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii