Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-D-1

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, przy składaniu którego wymagany będzie do wglądu dowód osobisty przedstawiciela ustawowego dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, odpis skrócony aktu urodzenia). W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz jego przedstawiciela ustawowego.
Przedstawiciel ustawowy dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić
z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Termin nie dotyczy przypadków wynikających z pogorszenia stanu zdrowia.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez lekarza, pod którego opieką znajduje się dziecko (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
3. W przypadku zaocznego orzekania - zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia dziecka na posiedzenie składu orzekającego z powodu długotrwałej choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo.
4. Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem, sporządzona przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
5. Ocena psychologiczna – dla dzieci, które korzystają z porad psychologa.
6. Wywiad z wychowawcą klasy (pedagogiem szkolnym).
7. Kopia aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności (karty informacyjne leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, kartoteki lekarskie) - uwierzytelnione przez placówki służby zdrowia lub oryginały dokumentów medycznych należy przynieść do wglądu przy składaniu wniosku.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na druku obowiązującym w Zespole jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia.
Ocena psychologiczna ze względu na dynamikę rozwoju psychicznego jest ważna 2 lata od daty wystawienia.
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 1. Wymagane dokumenty należy dołączyć do wniosku w dniu jego składania.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji medycznej - zgodnie z terminem podanym w piśmie.
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Osoba zainteresowana może w każdej chwili sprawdzić stan sprawy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. Dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz jak również można wysłać droga pocztową.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: 1. Orzeczenie może odebrać przedstawiciel ustawowy dziecka, który złożył wniosek lub osoba upoważniona przez przedstawiciela ustawowego dziecka na piśmie (w tym wypadku wymagane będą do wglądu dowody tożsamości przedstawiciela ustawowego dziecka i osoby upoważnionej) - termin odbioru 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
2. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór decyzji – orzeczenie zostanie przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odwołanie od decyzji przysługuje do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Basztowa 22 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego Zespołu. Tryb odwoławczy nie podlega opłacie skarbowej.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: (018) 441-83-63
Fax: (018) 441-83-63
e-mail: zonns@op.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz 39 1050 1445 1000 0023 5306 64
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10:00 – 13:00.
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Jolanta Szarek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: (018) 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Marcin Dziadowicz - sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Telefon: (018) 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Magdalena Stojda - pracownik administracyjny
Telefon: (018) 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
Romana Borek - pracownik administracyjny
Telefon: (018) 18 441-83-63
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162, ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z dnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875).
XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.)

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.11.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
adres: ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (018) 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
Łukasz Sierotowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
adres: ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
telefon: (018) 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności | Zaświadczenie lekarskie dzieci | Zaświadczenie lek. o niemożliwości przybycia dziec | Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji | Wywiad z wychowawcą | Ocena psychologiczna | Ocena pacjenta wg skali Barthel | Oświadczenie o miejscu pobytu stałego | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii