Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: WOR-O-2

Wydawanie kopii dokumentacji osobowej i płacowej dla celów emerytalnych i rentowych.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: (np. decyzja, postanowienie, zaświadczenie)

Pisemne zaświadczenie oraz wydanie dokumentacji płacowej lub osobowej (UWAGA - w archiwum Urzędu Miasta
znajdują się wyłącznie dokumenty jednostek i firm, których organem założycielskim był Prezydent Miasta
Nowego Sącza)
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek o wydanie dokumentów
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zwolnione z opłaty skarbowej
IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: nie dotyczy
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: nie dotyczy
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: nie dotyczy
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: informacje można uzyskać pod nr tel. (018) 44 86 565, 44 86 559
VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: (w tym np. za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, drogą pocztową lub – odpowiednio – w Biurze Obsługi Mieszkańców, siedzibie danej komórki organizacyjnej,
miejskiej jednostki organizacyjnej lub spółki komunalnej itp.)
wniosek:
· można złożyć na dzienniku podawczym w pok.9, Rynek 1 (budynek Ratusza ), 33-300 Nowy Sącz lub
· przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza/Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
lub
· przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@nowysacz.pl
IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: · pismo w sprawie, co do zasady wysyłane jest na adres wskazany we wniosku,
· Urząd może poinformować wnioskodawcę telefonicznie o możliwości odbioru pisma osobiście w siedzibie Urzędu
Miasta tj. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. 22 (II piętro) , w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca
wskazał we wniosku aktualny nr telefonu.
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a sprawy skomplikowane w przeciągu 60 dni.
XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: ( w tym obowiązkowe opłaty) Brak
XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (miejsce wykonania usługi – dane teleadresowe – w tym: adres, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, godziny pracy, NIP, REGON, kod terytorialny GUS, nr rachunku bankowego)
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Siedziba: Ratusz, ul. Rynek 1, pok. Nr 9
Telefon: (018) 44 86 565, 44 86 559
E-mail: urząd@nowysacz.pl
Godziny pracy: od pon. do pt. od 7:30 - 15:30
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami)
Michał Sach
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy)
Lucyna Dąbrowska - Główny specjalista, ldabrowska@nowysacz.pl (018) 44 86 565, 44 86 559
XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2019.553 ze zm.),
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1270 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru
emerytur i rent (t.j. Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.).
XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (opatrzone komentarzem: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.) Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi - ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 02.07.2019 r.
XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu i adres mailowy) Michał Sach

Załączniki:

Karta informacyjna | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii