Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: WOR-O-1

Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz jednostki Miasta Nowego Sącza

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: (np. decyzja, postanowienie, zaświadczenie)

Konsultacje bezpośrednie i telefoniczne, w tym wydawanie kart informacyjnych usług i formularzy dostępnych w Katalogu Usług Miasta Nowego Sącza. (Informacja dotyczy sposobu załatwiania spraw przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta, a także pomoc w sporządzaniu lub uzupełnianiu wniosków, pism i interwencji)
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Brak
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak
IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Brak
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Brak
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Brak
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Brak
VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: (w tym np. za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, drogą pocztową lub – odpowiednio – w Biurze Obsługi Mieszkańców, siedzibie danej komórki organizacyjnej, miejskiej jednostki organizacyjnej lub spółki komunalnej itp.) Brak
IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Brak
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Bezzwłocznie, w przypadkach skomplikowanych w następnym dniu roboczym
XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: ( w tym obowiązkowe opłaty) Brak XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (miejsce wykonania usługi – dane teleadresowe – w tym: adres, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, godziny pracy, NIP, REGON, kod terytorialny GUS, nr rachunku bankowego) Wydział Organizacyjno-Administracyjny; Biuro Obsługi Mieszkańców
Siedziba: Ratusz, ul. Rynek 1, pok. Nr 9
Telefon: (018) 44 86 539, 44 86 545, 44 86 530 E-mail: urząd@nowysacz.pl
Godziny pracy: od pon. do pt. od 7:30 do 15: 30
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Michał Sach
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy) Magdalena Biłat- kierownik Biura Obsługi Mieszkańców
Małgorzata Filipowska - podinspektor
Beata Kasieczka - podinspektor
Magdalena Wolańska - pomoc administracyjna
XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506);
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza przyjęty Zarządzeniem Nr 10/2006 /V Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 grudnia 2006 r., z późn. zm.)
XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: (opatrzone komentarzem: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.) Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi - ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 02.07.2019 r.
XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu i adres mailowy) Michał Sach

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii