Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MPK-B-6

Całodobowe mycie pojazdów

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Zewnętrzne mycie pojazdów.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Nie dotyczy.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Ustalone ceny (brutto) obejmują mycie pojazdów z zewnątrz bez wycierania i suszenia:
a) autobus 40 zł
b) samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony 45 zł
c) samochód specjalistyczny (pogotowie) 45 zł
d) autocysterna 50 zł
e) sam. dostawczy /do 3,5 tony – ciężarowy/
lub osobowy BUS 30 zł
f) sam. osobowy stanowiący własność pracownika
firmy 4 zł
g) sam. osobowy nie stanowiący własności pracownika
firmy do 5 miejsc 11 zł
h) sam. osobowy nie stanowiący własności pracownika
firmy powyżej 5 miejsc 19 zł
i) użycie myjki wysokociśnieniowej na gorąco
(czas do 30 min. pracy myjki) 40 zł
j) każde następne 30 min pracy myjki 40 zł
k) czyszczenie jednego fotela pojazdu 24 zł
l) czyszczenie foteli w pojazdach do 5 osób 67 zł
m) czyszczenie foteli w pojazdach powyżej 5 osób 87 zł

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Według kolejności zgłoszeń (w pierwszej kolejności autobusy MPK).

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: W miejscu wykonania usługi.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22.
Telefon: 018/443-88-97 wew. 813
E-mail: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00.


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Prezes Zarządu – Jerzy Leszczyński.
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach: wtorek, czwartek 8.00 – 10.00, tel. 018 443-88-97.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Zbigniew Tokarz – Kierownik Wydziału Zaplecza Technicznego, tel. 018 443-88-97 wew. 873.
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy.

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Umowa Spółki MPK w Nowym Sączu z dnia 30 czerwca 1995 r. z późn. zm., Wpis do KRS Nr.12 355.
Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2004 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu z późn. zm. (Aneks nr 8 z 03.04.2013)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, NIP 734-10-11-801, Regon 490551170 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Spółka działa na podstawie przepisów następujących ustaw, które wskazują na zadania realizowane w interesie publicznym:
• Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE z dnia 3.12.2007 r., l. 315/1), zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, l. 354/22 z dnia 23.12.2016 r.);
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.), a w szczególności art. 25, art. 22 ust. 1 pkt. 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy;
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), a w szczególności art. 7 ust. 1, pkt. 4 ustawy;
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2015 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1983);
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
• Ustawa z dnia 29 października 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 395 ze zm.);
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawcę dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
• Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.
Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. na adres mailowy: dhebda@mpk.nowysacz.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30.07.2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Jerzy Leszczyński – Prezes Zarządu MPK Spółka z o.o., ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz,
tel.18 443-88-97, sekretariat@mpk.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii