Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MPK-B-3

Przewóz osób niepełnosprawnych

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Przewóz osób niepełnosprawnych pojazdem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Nie wymagane.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Na podst. Uchwały Rady Miasta Nr XXX/345/2004, Załącznik nr 3.
1. Dni robocze:
• Opłata początkowa / pierwszy kilometr – 2,00 pln
• Strefa miejska / za 1 km – 1,00 pln
• Strefa pozamiejska / za 1 km – 1,50 pln
• Opłata za 1 godzinę postoju – 12,00 pln
2. Dni świąteczne:
• Opłata początkowa / pierwszy kilometr – 3,00 pln
• Strefa miejska / za 1 km – 1,50 pln
• Strefa pozamiejska / za 1 km – 2,00 pln
• Opłata za 1 godzinę postoju – 17,00 pln
Należność po pierwszym kilometrze będzie naliczana co 0,5 kilometra.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Zgłoszenie telefoniczne lub bezpośrednio w siedzibie firmy pok. 219.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z przyjętym zleceniem. Usługi przewozowe wykonywane w:
• dni powszednie od godz. 8.00 – 18.00.
• soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 – 16.00.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Telefonicznie.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Wyspiańskiego 22.
Telefon: 018/443-88-97.
E-mail: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00.XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Prezes Zarządu – Jerzy Leszczyński
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach: wtorek, czwartek 8.00 – 10.00, tel. 018 443-88-97.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Wiesława Basiaga – samodzielny referent (tel. 018 443-88-97 wew. 834) w dni robocze od 7.00 – 14.30.
Całodobowe przyjmowanie zleceń – Dyspozytor (tel. 018 443-88-97 wew. 888).
Artur Maciuszek – kierownik Wydziału Eksploatacji, tel. 018 443-88-97 wew. 836.

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Uchwała Nr XXX/345/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 czerwca 2004.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, NIP 734-10-11-801, Regon 490551170 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Spółka działa na podstawie przepisów następujących ustaw, które wskazują na zadania realizowane w interesie publicznym:
• Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE z dnia 3.12.2007 r., l. 315/1), zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, l. 354/22 z dnia 23.12.2016 r.);
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.), a w szczególności art. 25, art. 22 ust. 1 pkt. 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy;
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), a w szczególności art. 7 ust. 1, pkt. 4 ustawy;
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2015 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1983);
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
• Ustawa z dnia 29 października 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 395 ze zm.);
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawcę dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
• Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.
Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. na adres mailowy: dhebda@mpk.nowysacz.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30.07.2019

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Jerzy Leszczyński – Prezes Zarządu MPK Spółka. z o.o., ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz, tel.18443-88-97, sekretariat@mpk.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii