Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MPK-B-2

Reklamy wizualne na zewnątrz i wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Zezwolenie na umieszczenie reklamy wizualnej na/ i w pojazdach komunikacji miejskiej.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Zamówienie składane przez zainteresowanych, aktualny KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zgodnie z obowiązującym w firmie cennikiem usług.
1. Reklama na zewnątrz autobusów:
Wariant I Wariant II
a) do 7 metrów 400 zł za 1 miesiąc 500 zł 1 miesiąc
b) powyżej 7 m do 8,5 m 500 zł za 1 m-c 650 zł 1 miesiąc
c) powyżej 8,5 m do 10,5 m 550 zł za 1 m-c 700 zł 1 miesiąc
d) powyżej 10,5 m 600 zł za 1 m-c 800 zł 1 miesiąc

Wariant I - powierzchnie blach z lewej i prawej strony oraz tył pojazdu.
Wariant II - lewa strona pojazdu – płaszczyzny boczne blach i szyb z wyłączeniem okna kierowcy; strona prawa pojazdu- płaszczyzny boczne blach, ostatnia szyba oraz szyby środkowych i tylnych drzwi poniżej linii okien; tył pojazdu - powierzchnia blach i szyby z wyłączeniem miejsca na tablicę kierunkową. Na szybach reklama ma być wykonana z folii OWV.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Dodatkowe informacje: www.mpk.nowysacz.pl
2. Reklama w formie ulotek wewnątrz autobusów ceny brutto:
a. format A-4 8,00 zł za 1 szt./za 1 miesiąc
b. format A-4 5,00 zł za 1 szt./ za 14 dni
c. format A-4 3,00 zł za 1 szt./ za 7 dni
d. format A-3 12,00 za 1 szt. /za 1 miesiąc
e. format A-3 8,00 za 1 szt. /za 14 dni
f. format A-3 5,00 za 1 szt. /za 7 dni
g. ramka OWZ 90x29 cm 20,00 zł 1 szt./ za 1 miesiąc
h. ramka OWZ 90x29 cm 13,00 zł 1 szt./ za 14 dni
i. ramka OWZ 90x29 cm 8,00 zł 1 szt./ za 7 dni
j. B1 w gablocie na dw. aut. ul. Kolejowa 40,00 zł 1 szt./ za 1 miesiąc
k. B1 w gablocie na dw. aut. ul. Kolejowa 25,00 zł 1 szt./ za 14 dni
l. B1 w gablocie na dw. aut. ul. Kolejowa 15,00 zł 1 szt./ za 7 dni
Podane ceny zawierają podatek VAT. Dodatkowe informacje: www.mpk.nowysacz.pl
IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Aktualne dokumenty.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Przed podpisaniem umowy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Telefonicznie.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osobiście.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z zawartą umową.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Telefonicznie bądź osobiście w siedzibie firmy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Siedziba: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22.
Telefon: 018/443-88-97.
E-mail: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00.
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Prezes Zarządu – Jerzy Leszczyński.
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach: wtorek, czwartek 8.00 – 10.00, tel. 018 443-88-97.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Marcin Chowaniec – referent, wew. 018 443-88-97 wew. 835.
Artur Maciuszek – kierownik Wydziału Eksploatacji, tel. 018 443-88-97 wew. 836.
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy wydziału.

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Umowa Spółki MPK w Nowym Sączu z dnia 30 czerwca 1995 r. z późn. zm., Wpis do KRS Nr.12355.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, NIP 734-10-11-801, Regon 490551170 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Spółka działa na podstawie przepisów następujących ustaw, które wskazują na zadania realizowane w interesie publicznym:
• Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE z dnia 3.12.2007 r., l. 315/1), zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, l. 354/22 z dnia 23.12.2016 r.);
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.), a w szczególności art. 25, art. 22 ust. 1 pkt. 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy;
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), a w szczególności art. 7 ust. 1, pkt. 4 ustawy;
• Ustawa z dnia 30 czerwca 2015 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1983);
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.);
• Ustawa z dnia 29 października 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 395 ze zm.);
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie prowadzenia przez pracodawcę dokumentów w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
• Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu.
Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z o.o. na adres mailowy: dhebda@mpk.nowysacz.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki.
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30.07.2019

XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Jerzy Leszczyński – Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz, tel.18443-88-97, mpk@sacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii